Cyklisters beteende vid omledningar, avspärrningar och trängsel – Vätternrundan 2019 som testbädd

Omledningar, avspärrningar och andra temporära förändringar i trafikmiljön är vanliga och utgör en särskild risk för cyklister.

Cyklister är den trafikantgrupp som i störst utsträckning skadas vid vägarbeten på det kommunala vägnätet. Samtidigt är idag endast lite känt om cyklisternas upplevelse och beteende i sådana trafiksituationer.

Projektets syfte är att bättre förstå cyklisternas beteende i omledningssituationer för att kunna förbättra utformningen och materialet som används. För att kunna undersöka beteendet av ett stort antal cyklister vid omledningar och avspärrningar under kort tid har cykelloppet Vätternrundan använts som koncentrerad testbädd. Under ett dygn passerar under Vätternrundan cirka 20 000 cyklister sträckan och antalet omledningar och avspärrningar är omfattande. Tidigare analyser visar att många av olyckorna som har skett under loppet inträffade på avsnitt där trafiken på något sätt letts om.

Projektet mätte och analyserade passagen av cirka 20 000 cyklister på två utvalda platser längs Vätternrundan med hjälp av Viscandos mätsystem med datorseende och artificiell intelligens. Mätningarna kompletterades med observationsstudier, en deltagarenkät och uppföljande intervjuer.

En stor del av resultaten och slutsatserna bedöms vara överförbara till vardagscykling, även om en del är specifik för Vätternrundan och cykellopp. Flera av aspekterna är även relevanta för utformningen av fast cykelinfrastruktur. För att öka säkerheten för cyklister rekommenderas:

  • Att undvika onödiga avsmalningar eller riktningsändringar,

  • att alltid avväga om en skylt, markör eller avspärrning ökar säkerheten så mycket att det motiverar den risken som den själv utgör. I många fall är färre skyltar och markörer bättre än fler,

  • att skylta korrekt och logiskt och tänka genom skyltningen utifrån cyklistens perspektiv,

  • att varna i god tid, med hög synlighet även för bakomliggande,

  • att använda höga skyltar på vägbanan och/eller belysning eller markeringar på körbanan för att även varna bakomliggande cyklister,

  • att utveckla förlåtande avspärrningar – där det inte går att haka fast och inget sticker ut, samt

  • att stänga siktlinjen för genvägar som ej önskas.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde. Utöver Skyltfonden har även Folksams Forskningsstiftelse bidragit med finansiering.

Slutrapport: Cyklisters beteende vid omledningar, avspärrningar och trängsel – Vätternrundan 2019 som testbädd (pdf, 9,5 MB)

Kontaktpersoner: Michael Koucky, Koucky & Partners och Helena Stigson, Folksam. Se under Kontaktuppgifter ovan.

Trafikverkets beteckning: TRV 2018/105662, Cyklisters beteende vid omledningar och avspärrningar: Mätning av ruttval, sidomarginaler och hastighetsförändring med Vätternrundan som testbädd

Projektet utfördes mellan våren 2019 tom april 2021. Projektet slutrapporterades april 2021.