Cykelöverfarter – Strategier för ökad efterlevnad hos bilister

Cykelöverfarter är en relativt ny regleringsform som infördes år 2014. Syftet med studien är att undersöka efterlevnaden av regleringen, samt hur denna kan kopplas till de strategier som använts vid implementering av regleringen.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Cykelöverfarter är en relativt ny regleringsform som infördes år 2014. Vid en cykelöverfart finns krav på vägmärken och vägmarkeringar samt att trafikmiljön ska säkra en hastighet på max 30 km/tim. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har även tagit fram en kommunal praxis i form av typritningar för hur cykelöverfarter ska anläggas.

Det saknas däremot praxis kring var cykelöverfarter är lämpliga att anlägga, samt vilka strategier som är lämpliga för kommuner som vill införa regleringen. Riktlinjer för trafikplanerare är viktigt vid införande i en kommun då kunskapsläget om regleringen fortfarande är låg hos många trafikanter.

Syftet med studien är därför att undersöka efterlevnaden av regleringen, samt hur denna kan kopplas till de strategier som använts vid implementering av regleringen.

Efterlevnaden har undersökts genom platsobservationer av cykelöverfarter i tre svenska städer; Göteborg, Jönköping och Malmö. Strategier vid implementering har utretts genom intervjuer med trafikplanerare i respektive kommun.

Resultatet visar att väjningsbenägenheten bland motorfordonsförare varierade mellan 62 och 94 procent på de olika observationsplatserna. Faktorer som sannolikt bidragit till en väl fungerande cykelöverfart är en lättöverskådlig trafikmiljö, att cykelöverfarten funnits under en längre tid, samt att det finns utrymme för motorfordon att kunna väja utan att blockera cykelöverfarten.

Samtliga kommuner har haft som strategi att anlägga cykelöverfarter utmed utpekade cykelstråk. Studien tyder på att även andra parametrar, utöver att cykelöverfarter placeras i anslutning till cykelstråk, behöver tas i beaktning vid val av placering av cykelöverfarter. Parametrar som komplexitet i trafikmiljön och flöden av såväl cyklister som motorfordon kan vara ett bidragande element till hur väl regleringen följs.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: AFRY, Niclas Form, e-post niclas.form@afry.com

Trafikverkets beteckning: TRV 2020/26005 ”Cykelöverfarter - Strategier för ökad efterlevnad hos bilister”

Projektet slutrapporterades februari 2022.

Slutrapport: Cykelöverfarter – Strategier för ökad efterlevnad hos bilister (pdf, 1,4 MB)