Cykelgator – en studie av cykelgatans förutsättningar i den svenska trafikmiljön

En cykelgata är en gata där cykeln har företräde framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. I studien har det kommit fram goda exempel och slutsatser om framgångsfaktorer för en sådan lösning.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

I Sverige finns en inarbetad kultur att arbeta för stadsmässiga gaturum anpassade för oskyddade trafikanter. Det finns flera handböcker som kan användas som stöd när infrastruktur för cykeltrafik planeras. Det finns flera goda exempel på punktåtgärder som har genomförts i svenska städer för att underlätta för cykling i blandtrafik, ofta kopplat till korsningspunkter. Däremot finns begränsat kunskapsunderlag kring mer systematisk planering för cykelanpassade gator med blandtrafik.

Sveriges regering presenterade våren 2017 en rad nya regeländringar för att främja cykling i Sverige. Ett av dessa förslag var införande av så kallade cykelgator, en gata där cykeln ges företräde framför motorfordon och där motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken.

Cykelgator erbjuder en möjlighet att främja cykeltrafiken på gator med blandtrafik. Syftet med cykelgatan är skapa nya och förbättrade möjligheter för cykeltrafiken utan att nödvändigtvis utesluta motorfordonstrafik. Cykelgata är primärt avsedd för täta stadsmiljöer men kan också vara aktuell som en kompletterande åtgärd i viktiga cykelstråk i mer glesbebyggda områden.

Genom fallstudie i Oslo, Århus och Göteborg samt genom workshop med cykelexperter och trafikplanerare från ett antal svenska kommuner har flera goda exempel och slutsatser kring framgångsfaktorer för cykelgator kunnat dras.

Studien gör det gällande att förutsättningarna för en cykelgata förbättras avsevärt om cykeltrafiken är det dominerande trafikflödet. I bland annat Göteborg finns dock exempel på framgångsrika cykelgator i stråk med stora bil-, kollektiv- och gångtrafikflöden. När cykeltrafiken är förhållandevis litet har dock omfattande åtgärder i gaturummet krävts för att garantera att cykeltrafiken styr trafikrytmen.

Oavsett trafikflöden ska utformningen av cykelgatan vara trafiklugnande och såväl motorfordon som cyklister ska hålla låga hastigheter. Hur fort cykeltempot är beror till stor del på kringliggande stadsmiljöer och rum, men som regel bör 20–30 km/h användas som riktvärde.

Cykelgator är en trafiklugnande åtgärd och innebär ett tryggare och säkrare alternativ än cykling i vanlig blandtrafik. Cykelgator kan med fördel användas för att på olika sätt främja cykeltrafiken i städer och tätorter. Åtgärden är dock inte lika trafiksäker som en helt separerad cykelbana eller cykelväg och ska därför endast ses som ett alternativ till.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Projektet utfördes under 2017 och slutrapporterades februari 2018.

Kontaktperson: Ludvig Cronqvist, ÅF Infrastructure AB, Malmö, se Kontakta oss.

TRV 2017/23142 Cykelfartsgatan – länken mellan cykelbana och blandtrafik (pdf-fil, 11 MB, öppnas i nytt fönster)