Cykelbarhetsklassning

Cykelbarhet handlar om vilka upplevelser olika infrastrukturutformningar erbjuder för cyklister. Syftet med cykelbarhetsklassificeringen är att skapa ett nationellt fritt tillgängligt planeringsstöd som beskriver förutsättningarna i hela Sverige.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Cykelbarhet handlar om vilka upplevelser olika infrastrukturutformningar erbjuder för cyklister. Hög cykelbarhet innebär med andra ord att trafikmiljön är inbjudande att cykla i och att man som cyklist gärna väljer dessa gator och vägar. Cykelvänlighet kan vara ett annat ord. Den metod som har tagits fram klassificerar hela det svenska gatu- och vägnätet efter hur cykelbart det är, inte minst blandtrafiken. På sikt kan detta är att skapa bättre förutsättningar där fler att känner sig trygga med att börja cykla samt att leda bort cyklister från trafikfarliga vägar över till mer säkra.

Syftet med cykelbarhetsklassificeringen är att skapa ett nationellt fritt tillgängligt planeringsstöd som beskriver förutsättningarna att cykla på ett jämförbart vis i hela Sverige. Dessutom att synliggöra den cykelrelaterade data i NVDB, vilket gör att bristerna kommer att märkas. Detta kommer i sin tur förhoppningsvis leda till korrigeringar och med det högre kvalitet på datan.

Metoden för klassificeringen utgår från en rad företeelser i den nationella vägdatabasen NVDB, men fler indatakällor skulle vara möjliga. En utgångspunkt för indatan har varit att den ska vara fritt tillgänglig och gå att processa i ett flöde som går att automatisera.

Kartutsnitt på cykelbarhetsklassificeringen finns i rapporten som exempel på tillämpning.

Alla ingående steg i metoden har utrymme till förbättring, men bedömningen är ändå att resultatet relativt väl speglar hur förutsättningarna att cykla ser ut i hela Sverige. Resultatet bedöms i alla fall vara bättre än andra metoder som utgår från öppet tillgänglig data och som inte kräver inventeringar eller närstudier av ortofoton. Förhoppningen är att metoden med tillhörande resultat framöver kommer att tillämpas i planeringsunderlag, i cykeltrafikmodeller och som underlag för kartor som andra tar fram.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Tyréns AB, Jonas Hedlund, jonas.hedlund@tyrens.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2020/25497 Cykelbarhetsklassning av väg- och gatunätet.

Projektet slutrapporterades maj 2021.

Slutraport: Cykelbarhetsklassificering av väg- och gatunätet (pdf, 1,5 MB)