Åtgärder för att främja äldre gåendes mobilitet

Denna studie ska öka förståelsen och kunskapen kring vilka utformningsbrister som är vanligt förekommande i tätortsmiljö, i vilket eller vilka skeden dessa uppstår och hur dessa påverkar framförallt äldre gåendes mobilitet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Studien utreder även vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika att brister uppstår, samt hur man kan arbeta med fysiska åtgärder för att skapa en mer förlåtande trafikantmiljö.

Studien har genomförts i fem steg:

1. Litteraturstudie

2. Bristanalys

3. Fördjupande intervjuer (fokus på hur planeringsprocessen kan förbättras)

4. Workshop (fokus på fysiska åtgärder)

5. Åtgärdskatalog

Resultatet av studien visar på att ett antal olika faktorer i arbetsprocessen påverkar slutprodukten och att brister kopplat till dessa kan vara bidragande till att fel uppstår.

Generellt kan det konstateras att:

 • Det framförallt är i övergången från teori till praktik som utformningsbristerna uppstår och
  att bristerna oftast redan finns i bygghandlingen.
 • Utformningsbristerna huvudsakligen är generella, dvs oberoende av platstyp.
 • Utformningsbristerna inte alltid synliggörs i olycksstatistiken.
 • Det finns flera anledningar till att utformningsbrister uppstår.
 • Förbättringspotentialen ligger i en kombination av bättre litteratur/underlag, bättre projektgenomföranden och att finna alternativa lösningar med nya och mer anpassade fysiska åtgärder.

Det fortsatta arbetet med att förbättra mobiliteten för äldre gåendes mobilitet kan baseras på tre teman:

 • Förbättra projektgenomförandet så att det som byggs är välgenomtänkt och håller rätt kvalitet.
 • Utveckla fysiska åtgärder för att få en mer förlåtande detaljutformning, samt för att minska
  behovet av drift och underhåll.
 • Finna nya och bättre sätt för att implementera ny teknik i byggbranschen - exempelvis genom olika forum för att skapa kännedom om ny teknik och bidra till erfarenhetsutbyten med omvärlden, samt genomföra pilotprojekt för att praktiskt testa ut ny teknik.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Åtgärder för att främja äldre gåendes mobilitet (pdf-fil, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/93900 ”Åtgärder för att främja äldre gåendes mobilitet”

Projektet slutrapporterades december 2018.