Säkra gång och cykelpassager i plan på flerfältsvägar

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Hur trafiksäkra passager över flerfältsvägar utformas för fotgängare och cyklister har länge varit ett problem i de större tätorterna. Problemet uppstår då signalreglering och planskildhet inte är ett alternativ samtidigt som flödet på biltrafiken är så stort att antalet körfält ej kan reduceras samtidigt som flödet av fotgängare och cyklister är stort och behovet av att korsa gatan likaså. Idag finns det ingen tydlig rekommendation och utformningsprincip på hur detta skall lösas. Syftet med utredningen är att sammanställa och utforma råd och riktlinjer för utformning av säkra gång- och cykelpassager.

Det finns idag ett problem vid val av utformning p.g.a. gällande lagar och regler. Med detta menas att passager för fotgängare och cyklister sker i stor utsträckning gemensamt samtidigt som fotgängare har företräde framför biltrafiken, medan cyklister inte har. Detta skapar otydlighet vid passagerna för samtliga trafikslag. Utförd litteraturstudie förespråkar i första hand hastighetsreducerande åtgärder och i andra hand riskreducerande åtgärder. För att förtydliga platsen och skapa en säkrare och tryggare utformning kan platsen kompletteras med belysning, skyltning m.m.

Genomförda intervjuer med Sveriges tre största kommunerna visar att man hanterar problematiken olika i de olika kommunerna, vad gäller upphöjda passager, mellanrefuger, avvikande material, skyltning m.m. Intervjuerna landade i att ett antal platser i Malmö valdes ut för beteendestudier. Studierna visar att passager med upphöjt övergångsställe är bäst för fotgängaren d.v.s. bilisterna stannar, lämnar företräde och håller låga hastigheter. För cyklisten har denna utformning en missvisande effekt då utformningen och gällande lagar ger olika information och förespråkar olika beteende.

För att ta fram ett antal rekommendationer som är väl förankrade och möjliga att applicera i verkligheten genomfördes en workshop. Resultatet blev att den lösning som är bäst ur trafiksäkerhetsaspekter inte alltid är bäst för kollektivtrafiken, vid drift och underhåll eller för personer med rörelsehinder. Detta tyder på hur komplext problemet är och hur svårt det är att ta fram en generell rekommendation. Utredningen landar i en rekommendationslista av olika åtgärder (enligt nedan) samt två utformningsprinciper; en upphöjd gång- och cykelpassage, med platågupp eller med endast påfartsramp, eller en gång- och cykelpassage med ett friliggande gupp innan passagen.

Hastighetsreducerande åtgärder:

gupp
ramp/upphöjt övergångsställe
dynamiska gupp

Riskreducerande åtgärder:

avsmalning (smalna av befintligt antal körfält)
sidoförskjutning
mellanrefug
ATK-system

Kompletterande åtgärder:

extra belysning
ITS-system
hinder för cyklister
förtydligande vägskyltning

Kontaktuppgifter: Tyréns AB, Malmö, Malin Johansson, e-post Malin.johansson@tyrens.se  tel 010 – 452 32 18.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Rapport (pdf-fil, 4,0 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/69788 "Säkra gång- och cykelpassager i plan flerfältsvägar".

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades februari 2014.