Riskmått för hela resor i trafiken

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Risken att dödas och skadas i trafiken skiljer sig åt mellan val av färdsätt samt vilken ålder och kön personen har. Bedömning och uppskattning av risker är svårt, och innehåller ett stort mått av osäkerhet. Detta projekt är tänkt att öka förståelsen för risker i trafiken samt att ge ett bättre beslutsunderlag för olika aktörer som jobbar med väg- och järnvägstransporter.

Syftet med projekt är således att ta fram riskmått för olika färdsätt, åldersintervall och kön för både lindrigt och svårt skakade samt omkomna i trafiken. I denna studie studeras risk i betydelsen antal skadade per personkilometer, vilket medför att måttet går att jämföra mellan färdsätt, åldersintervall och kön. Riskmått togs fram för lindrigt skadade, svårt skadade och omkomna för följande färdsätt: gång, cykel, bil, motorcykel, moped, buss och tåg. För färdsättet gång och cykel har riskmått även tagits fram specifikt för singelolyckor. Efter att riskmått tagits fram applicerades dessa mått på fem exempelresor i ett hela-resan-perspektiv. I detta steg summeras risken från resans samtliga reselement. För att riskmåtten ska bli tillgängliga för de som arbetar med trafikplanering eller prioritering av trafiksäkerhetsresurser har ett enkelt hjälpmedel för att beräkna ett riskmått för hela resan tagits fram inom ramen för projektet. Hjälpmedlet är ett Excelbaserat verktyg där riskmåttet beräknas då kön, ålder och delresor med olika färdsätt matas in.

När riskmåtten skulle beräknas identifierades behov av tre typer av datamaterial samt lämplig källa att inhämta dessa data från. För samtliga studerade färdsätt utom tåg hämtades: 1) antalet lindrigt skadade, svårt skadade och omkomna från olycksstatistikdatabasen STRADA, 2) antalet exponerade individer från Statistiska centralbyråns befolkningsdatabas och 3) medelreslängden per färdsätt från den nationella resvaneundersökningen RES 2005-2006. Vid framtagandet av riskmått för resande med tåg användes andra källor. Trafikanalys tar årligen fram uppgifter om resandelängd samt antal allvarligt skadade samt omkomna. Heltäckande uppgifter om lindrigt skadade har inte funnits tillgängliga för tågfärd. Följande uppgifter avseende tågfärd används till framtagandet av riskmått för resande med tåg: 1) persontrafik i form av sträcka per person och år, 2) antal allvarligt skadade resenärer per år och 3) antal omkomna resenärer per år.

Analysen av riskmåtten uppdelat på färdsätt, ålder och kön visar att kvinnor i ålderskategorierna 15-24 samt 25-64 som kör moped har störst risk per personkilometer att skadas lindrigt. Det färdsätt som har näst störst risk att skadas lindrigt är med cykel, och då främst i den yngsta respektive äldsta ålderskategorin. 

Även risken att skadas svårt samt dödas är cykel, moped och mc de färdsätt som sticker ut ihop med gång för den äldre ålderskategorin. Risken att skadas svårt är störst för kvinnor 65-84 på cykel följt av män i samma kategori. I de yngre kategorierna är det kvinnor, 15-24 år, på moped följt av män 25-64 samt 15-24 år, på moped som har störst risk. 6-14-åringarna har betydligt lägre risk att skadas svårt men även för dem är det cykel som medför störst risk.

Den höga risken att gå och cykla gör att de säkraste transportslagen, tåg och buss, i ett hela-resan-perspektiv medför högre riskmått än bil på korta sträckor. Detta beror på att delresan till/från hållplatsen/terminalen medför så stora risker.
 
En av de viktigaste slutsatserna är därför att omfattande satsningar bör göras på att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Det pratas allt mer om att öka andelen gående, cyklande och kollektivtrafikresenärer både ur ett klimat- och hälsoperspektiv. Samtidigt visar våra resultat att det är just dessa grupper som löper störst risk per personkilometer att råka ut för olyckor i trafiken. En viktig del i satsningarna på dessa transportslag bör därför vara att öka säkerheten och en stor del av satsningarna på trafiksäkerhet bör gå till dessa grupper.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 4,2 MB, öppnas i nytt fönster)
Total riskberäkning för hela resan (Excelfil, 71 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Tyréns AB, Hanna Larsson, Isbergs gata 15, 205 19 Malmö, tel 010-452 25 57, mail-adress hanna.larsson@tyrens.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/87117 A ”Riskmått för hela resor i trafiken”.

Projektet beviljades våren 2010 och slutrapporterades oktober 2011