Kantstensparkering

Kantstensparkering är en vanligt förkommande parkeringsform i svenska städer. Detta beror till stor del på att den är enkel och billig att anlägga och att platserna behövs för att täcka parkeringsbehovet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Parkering längs en gata innebär att trafiksituationen blir mer komplicerad vilket kan påverka trafiksäkerheten negativt. Det finns en farhåga att kantstensparkering är en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter.

Huvudsyftet med detta projekt är att fördjupa kunskapen om kantstensparkering, med fokus på trafiksäkerhet i centrummiljöer. Studien har delats upp i följande faser; litteraturstudie, olycksanalys, intervjuer med kommuner, beteendestudier på tre centrala gator med kantstensparkering samt intervjuer med fotgängare.

Litteraturstudien visar på att flera mindre omfattande studier pekar på att olycksrisken ökar på gator med kantstensparkering. Samtidigt visar forskning att hastigheten minskar med upp till 23 % på gator med kantstensparkering vilket minskar risken att dödas och skadas svårt.

En sammanställning av skyltad hastighet och uppmätt hastighet visar att hastigheten endast överskrids på två av gatorna. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har sambandet mellan olyckor som beror på kantstensparkeringen och faktorer i gatans utformning studerats.

Analysen visar att det finns ett samband mellan regleringen av gatan och placeringen av parkering. Det sker fler olyckor på gator som är enkelriktade och/eller som endast har enkel-sidig parkering. I Trafikksikkerhetshåndboken står det också att det finns ett samband som pekar på att enkelsidig parkering tycks öka antalet olyckor. Analysen visar också att det finns ett samband mellan gatans bredd och antalet olyckor som beror på kantstensparkering, korre-lationen visar på att det sker färre olyckor på bredare gator. Beteendestudierna som utfördes på tre centrala gator i Malmö visade att cyklisterna cyklade närmre parkerade bilar på den smalare gatan i jämförelse med den breda. Erfarenhetsmässigt vet man att det är viktigt att cyklister håller ett visst säkerhetsavstånd från bilar, för att undvika att det sker olyckor med påkörd bildörr. Sambandet som påvisats, kan därför till viss del bero på att cyklisterna tvingas cykla närmre bilarna. Dock finns en ökad risk för andra typer av olyckor på breda gator.

På de två gator som har cykel i gata där beteendestudier genomfördes är det 10-15 % av cyklisterna som hamnar i en interaktion som beror på kantstensparkering. Dessa interaktioner skulle inte inträffat om det inte hade varit kantstensparkering. Den vanligaste interaktionen är mellan cyklist och bilist som parkerar eller kör ut från parkeringsplats. Beteendestudierna visar att, av de fotgängare som korsar gatan på sträcka, är det många som blir skymda av bilar. Dock ser sig majoriteten för innan de passerar gatan. Det tyder på att fotgängare är väldigt uppmärksamma och att det minimerar risken för att en olycka ska ske.

Resultatet från intervjuerna med fotgängare visar att de inte känner sig otrygga på grund av kantstensparkering. Utifrån de studier vi gjort av centrala gator med kantstensparkering kan vi konstatera att de olyckor som sker på grund av kantstensparkering i stor uträckning endast leder till lindriga olyckor. Det kan inte påvisas att kantstensparkering är en stor trafiksäkerhetsrisk i centrummiljöer där få barn rör sig själva. Dock bör man, i det fall cykelflödena är stora, överväga att bygga separat cykelbana.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Slutrapport: Kantstensparkering, hur trafiksäkert är det? (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning TRV2010/11400 A  (f d EK502009:29151, ”Kantstensparkering”

Projektet slutrapporterades i juli 2010.