Infarten - köksvägen till staden?

Ett projekt har i form av ett examensarbete på KTH studerat hur infarter fungerar och ser ut.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Den analysmodell som använts för ändamålet har projektet också vidareutvecklat, så att den lämpar sig väl för att göra en första analys av infarter. Projektarbetet omfattar även en specialstudie om stadsportar.

I analysen har man sett på infarten som en delsträcka med olika karaktär och funktion. De olika delsträckorna har sedan analyserats efter de egenskaper som trafikanter, boende och affärsidkare längs infarten vill ha. Några av de egenskaper man utgått från i analysen är hur säker och tillgänglig infarten är, om den är lätt att korsa och lämna och om den är vacker eller skräpig.

Genom studien fann man att de flesta infarter är röriga, skräpiga och av skiftande karaktär, men att de har likartad karaktär, d.v.s. från landsbygden, förbi industri- och villaområde, till flerfamiljshus o.s.v. in till stadskärnan. Ju närmare centrum man kommer desto mer komplex blir också trafiksituationen. Men ett problem man noterat med dagens infarter är att de inte leder trafikanten till att anpassa sin körstil och hastighet till den förändrade trafiken.

Det är därför viktigt är att infarten fungerar som och signalerar en tydlig övergång mellan land och stad och mellan väg och gata. Flera förslag på hur en väl fungerande infart bör vara utformad presenteras i studien.

Som en del av infarten räknas stadsporten, något som saknas i många kommuner. I projektet betonas både stadsportens välkomnande effekt och den påverkan porten kan ha för att få trafikanter att anpassa sin körning till stadens rytm.

Kontaktperson:
Joakim Sandahl, Nordplan AB, Box 200 75,
100 44 Stockholm. Tfn: 08-764 55 99, fax: 08-764 74 84 och Helen Lövgren Tyréns Infrakonsult Box 531, 801 06 Gävle. Tfn: 026-14 07 70

Lövgren H och Sandahl J:"Infarten - köksvägen till staden? Utveckling av analysmodell och inventering av infarter i Mellansverige", Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering, Examensarbete nr 96-34

KTH,Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Tfn: 08-627 87 6

(Vägverkets beteckning: TR 40-A 95:9613, "Uppföljning av rondellprojekt i Växjö")