ISO 39001 Hur kan denna tillämpas av en kommunal väghållare. Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Sedan några år tillbaka har ett internationellt arbete pågått för att utveckla en standard för ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO 39001. Ledningssystemsstandarden publicerades i oktober 2012. Ett ledningssystem används för att skapa ett organiserat och strukturerat arbetssätt. Ett arbete enligt ISO 39001 ger även en bra nulägesbeskrivning när det gäller trafiksäkerhetsläget samt ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande inom organisationen. Metodologiskt ska man arbeta för ständig förbättring genom de olika stegen: Planera – Genomför – Följ upp – Korrigera.

Syftet med detta projekt har varit att ta reda på hur man kan använda ISO 39001 i praktiken i en kommunal verksamhet. Rapporten är skriven som en systematisk genomgång av arbetssättet enligt ISO39001 med framtagna exempel.

Som en första del i arbetet med att införa ett ledningssystem måste beslut tas för vilken del av organisationen ledningssystemet ska gälla. Inom detta projekt har vi tittat på ett fall där ledningssystemet för trafiksäkerhet gäller trafikkontoret i Göteborg. Vi har även översiktligt studerat en mindre kommun, Ljusdal, där samtliga förvaltningar ingått.

I projektet har en kartläggning gjorts av organisationens möjlighet att påverka trafiksäkerheten och vilken nivå man befinner sig på. Det gäller både hur organisationen själv påverkar och hur den påverkas av trafiksäkerheten. Den kartläggning som gjorts är inte på något sätt heltäckande utan ska ses som exempel. De roller som identifierats för trafikkontoret i Göteborg är rollen som väghållare, upphandlare, kravställare och påverkare. Dessa roller har brutits ner i aktiviteter/funktioner.

Hänsyn ska tas till hur stor risk som skapas av varje identifierad aktivitet och hur stor möjlighet det finns för organisationen att påverka i rätt riktning. Utifrån detta ska trafiksäkerhetsfaktorer, mål och handlingsplaner tas fram.

I rapporten finns exempel framtagna på trafiksäkerhetsfaktorer, mål och handlingsplaner för drift och underhåll av cykelvägnätet i Göteborg.

Med ett ledningssystem enligt ISO-standard följer alltid krav på t ex tillgänglig dokumentation, kompetens och medvetenhet, kommunikation och marknadsföring samt interna revisioner. Ett stort ansvar och arbetsinsats krävs av ledningen för organisationen för att få till stånd ett framgångsrikt arbete enligt ISO 39001.

Inom projektet har en jämförelse gjorts med arbetssättet enligt trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram. Programmet går i riktning mot ett systematiskt arbetssätt enligt ISO 39001.

En sammanställning har också gjorts av andra arbetssätt/verktyg som idag används i arbetet för en bättre trafiksäkerhet.

Ett arbete enligt ISO 39001 borde leda till färre antal dödade och skadade i trafiken då arbetssättet innebär att fler blir ansvariga för trafiksäkerheten i samhället.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/15025 "Sammanställning och värdering av alternativa metoder för radikal förkortning av bromssträcka".

Projektet beviljades våren 2012 och slutrapporterades mars 2013.