Förhöjda övergångsställen för alla trafikanter

En studie om hur farthindr i form av gupp påverkar bussförare och oskyddade trafikanter.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Denna studie visar att farthinder i form av gupp försämrar komforten för bussförarna och kan påverka deras hälsa negativt. Om guppen är dåligt anlagda eller illa underhållna påverkar det komforten ännu mer. Säkerheten för oskyddade trafikanter ökar dock, eftersom hastigheterna blir låga.

Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har genomfört en jämförande studie av gupp (farthinder). De tre typer av gupp som studerats är GP-guppet, även kallat ergoguppet, vägkudde samt platågupp. Enkäter till bussförare har skickats ut för att få deras syn som yrkesförare på gupp.

Tre platser har studerats, Karby, Täby och Åkersberga, samtliga i norra Stockholm. Platserna valdes så att de tre typerna av gupp skulle finnas inom ett rimligt närområde samt att de skulle ha busstrafik. Dessutom har platserna skolor i sin närhet. Detta var en annan viktig parameter eftersom det genererar en del unga gående och cyklister.

I projektet har följande datafångstmetoder använts: enkäter till bussförare, mätning av fordonshastigheter med laser, videofilmning av de studerade platserna med efterföljande kodning av trafikantbeteenden, stöt- och vibrationsmätningar i bussar samt skanning av guppens geometri. 

Hastigheten sjunker, men komforten minskar för bussförare

Den sammanfattade slutsatsen från detta projekt är att alla studerade gupp har positiva effekter på fordonshastigheten, det vill säga de leder till låga fordonshastigheter. Därmed har de en indirekt positiv effekt på oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. 

Alla tre guppen har dock tydliga negativa effekter på bussförares komfort och troligtvis även hälsa. Vägkudde innebar minst dålig komfort, och ergoguppet samt platågupp gav direkt dålig komfort och innebar stötar och vibrationer som påverkar människors hälsa negativt. Det troligaste är dock att effekten av alla typerna av gupp hänger direkt ihop med hur väl guppen är anlagda och underhållna. Dåligt anlagda och underhållna gupp ger mest troligt sämre komfort och mer vibrationer än gupp som är rätt anlagda och underhållna.

Teknisk rapport förhöjda övergångsställen (pdf-fil, 3 MB, öppnas i ett nytt fönster)


Vägverkets beteckning EK 50 A 2005:4283” Förhöjda övergångsställen för alla trafikanter”

Projektet slutrapporterat oktober 2007