Färg och form som information i trafikrummet

I en allt mer komplex och komplicerad trafiksituation är det viktigt att veta vilken yta som hör till vem och vem som ska hålla sig var.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Ett projekt vid Chalmers tekniska högskola har därför inventerat och sammanställt några principer för hur man med färg och form markerar körbanor, övergångsställen, cykelbanor och bussfiler m.m. Projektet har också tagit fram ett förslag med en modell, som visar hur man på ett konsekvent och logiskt sätt kan utnyttja körbanans markeringar och andra symboler för att informera trafikanterna.

En slutsats projektet dragit är att man i större utsträckning bör använda gul färg för att förstärka de vita markeringar som redan finns på platser som kräver en särskild uppmärksamhet. Utgångspunkten har varit att gult har stor signaleffekt och är en färg som kan uppfattas även av färgblinda.

Några exempel på platser där den gula färgen kan komplettera den vita är oreglerade övergångsställen, överfarter för cyklar och korsningar där man ska lämna företräde eller har stopplikt. Gult bör också användas för att markera vissa specialytor som busshållplatser, gång- och cykelvägar. Ett förslag är att prova med en gul mittlinje för att informera om mötande trafik.

Istället för att prova med att måla ytorna direkt på plats, har projektet tillämpat sin modell genom att fotografera ett gatuområde och överföra bilderna till ett datorprogram. I datorn har man sedan kunnat simulera och måla de markeringar och förändringar man velat åstadkomma. Förutom färg har man då också provat olika former, exempelvis genom att markera busshållplatser med sicksackmönster.

Nilsson Pelle, "Körbanemarkeringar som information i trafikrummet", Chalmers tekniska högskola, Institutionen för väg-och trafikplanering, Rapport 1996:1, ISSN 1402-0815

(Vägverkets beteckning: TR 30-B 95:1919, "Körbanemarkeringars färg och form som information i trafikrummet")