Färg och form i franska trafikrum

Vid en studieresa till Frankrike har ett projekt vid Chalmers tekniska högskola gjort en studie kring körbanemarkeringars färg och form i landet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet var att studera och ta del av de franska erfarenheterna av hur man använder körbanemarkeringar i samband med mjuktrafikåtgärder.

Erfarenheterna från studieresan visar bland annat att Frankrike använder färgmarkeringar i körbanan i större utsträckning än Sverige. Markeringar med färg kan t.ex. användas för att varna för en potentiell fara eller för att göra övergångsställena mer markanta. Färgmarkeringen kan också signalera en hastighetsförändring eller en övergång mellan landsbygd och tätort.

Fransmännen tillämpar en tämligen fri färgsättning, även om man också påpekar att det är viktigt att använda färger som harmonierar med omgivningen. Dock betonas det att det är nödvändigt att standardisera både färger och former i körbanan, så de stämmer bättre överens såväl nationellt som internationellt.

En av projektets slutsatser om hur man skulle tillämpa erfarenheterna från Frankrike i Sverige, är att man genomför flera pilotprojekt och sedan analyserar dem. En annan slutsats är att det finns behov av mer forskning och utveckling. Syftet skulle vara att hitta system och standarder för hur man kan utnyttja färgmarkeringar i körbanan för att ge mer riktad information till förare och fotgängare.

Gunnarsson S O, ”Körbanemarkeringars färg och form. Erfarenheter från mjuktrafikåtgärder i Frankrike”, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för väg- och trafikplanering, Rapport 1998:4, ISSN 1402-0915

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 97:2404, ”Körbanemarkeringars färg och form”)