En utvärdering av räfflade vägrenar

Långa och monotona färder på motorvägar kan vara en orsak till att en förare somnar vid ratten och kör av vägen.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Insomningsolyckorna förväntas också öka i takt med att motorvägarna i Sverige byggs ut. Ett sätt att förhindra denna typ av olyckor kan vara att göra räfflor i vägrenen. Räfflorna ska varna eller väcka föraren med buller och vibrationer när hjulen passerar över dem.

I Pennsylvania, USA, har insomningsolyckorna minskat med upp till 70% sedan man lagt räfflor i vägrenen. I ett av Skyltfondens projekt har därför Väg- och transportforskningsinstitutet undersökt en svensk räffla och en amerikansk, en s.k. Pennsylvaniaräffla. Syftet med projektet var att få mer kunskap om hur räfflorna fungerar på svenska motorvägar vintertid. Man ville också utröna vilken av räfflorna som skulle vara att föredra om de införs i Sverige.

Projektet undersökte räfflor som frästs ned på provplatser, dels på en motorväg, dels på en motortrafikled. I utvärderingen studerades sedan fyra olika faktorer. Dels mätte man ljudnivån inne i olika typer av fordon, dels uppskattade man vilka vibrationer räfflorna gav i ratten och sätet. Man observerade också vilken påverkan väglaget och tiden hade på räfflorna och deras omgivning. Dessutom intervjuades de slumpmässigt utvalda förarna om hur de upplevde räfflorna.

Resultatet av utvärderingen visar inte några anmärkningsvärda förändringar i eller kring räfflorna. Vid de tillfällen när räfflorna varit täckta med snö eller is hade räfflornas djup minskat, men detta påverkade inte funktionen. Däremot var det vanligare att den svenska räfflan var fylld med vatten eller is.

Utvärderingen visar också att den svenska räfflan ger både högst ljudnivå och starkast vibrationer. Oavsett räffla upplevdes vibrationerna och ljuden mindre i tunga fordon än i lätta. Samtidigt upplevde förarna att de signaler som uppstod i de lätta fordonen var tillräckliga för sitt syfte.

Det slutliga resultatet tyder på att det är möjligt att använda frästa räfflor på motorvägar i Sverige. Flera faktorer talar för att Pennsylvaniaräfflan då är att föredra. I slutrapporten där man skissat på både räfflornas potential och hur ett fortsatt arbete kan te sig, efterlyses också mer kunskap om insomningsolyckor.

Anund A, ”Ofrivilligt överskridande av kantlinjen” i VTI-notat, nr 49-1009, projekt 40106

(Vägverkets beteckning: TR 30-A 96:6776, ”Ofrivilligt överskridande av kantlinjen”)