Effekten av avsmalnade landsvägar genom byar för gående och cyklister

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Fem vägsträckor har studerats där en väg genom ett mindre samhälle har smalnats av med en intermittent linje eller spärrlinje. Syftet med avsmalningarna var att öka framkomligheten, säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Den skyltade hastigheten har även sänkts på tre av sträckorna. De studerade vägsträckorna är väg 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik, väg 551 och 550 i Roknäs, alla i Norrbotten, samt väg 1001 genom Bonäs i Dalarna.

Syftet med åtgärderna var att utveckla trafikplaneringen för fotgängare och cyklister på landsbygden samt att sänka fordonshastigheterna. För speciellt Björsbyn men till viss del även för de andra orterna gäller att åtgärderna särskilt avser barmarksförhållanden. Det beror på att behovet att färdas på vägsträckorna för gående och cyklister är högst under sommarhalvåret.

Den typ av åtgärder som användes på de fem vägsträckorna är relativt obeprövade i Sverige. Målet med studien är att utvärdera effekten av åtgärderna på gåendes och cyklisters säkerhet, trygghet och framkomlighet, samt effekten på fordonstrafikens hastighetsefterlevnad och framkomlighet.

Projektet beskriver följande fördelar och nackdelar med avsmalnade vägar genom mindre orter:

Fördelar:

  • Gående och cyklisters anspråk tas i beaktande.
  • Fordonens hastighet sänks.
  • Gående och cyklister uttrycker att det har blivit en förbättring.
  • Fortsatt ”säkert” med tanke på konflikter och olyckor

Nackdelar:

  • Fordonshastigheterna är för höga för att det ska vara säkert för oskyddade trafikanter.
  • Gående, cyklister och fordonsförare uttrycker viss osäkerhet.
  • Fordonsförare bryter mot reglerna om spärrlinje och överskrider hastighetsgränsen.

Effekten av avsmalnade landsvägar för gående och cyklisters säkerhet (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2006:22157 ” Utvärdering av avsmalnande vägar för gående och cyklisters säkerhet och trygghet i små tätorter”)

Projektet slutrapporterades i december 2007