Alkobommar – fältförsök med IR-baserad utrustning för sållningsprov i hamnar

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

MHF har genomfört projektet Alkobommar – fältförsök med IR-baserad utrustning för sållningsprov i hamnar. Syftet har varit att genomföra fältförsök med automatiska nykterhetskontroller och utvärdera ett IR-baserat passersystem för detta ändamål. Den metod som har använts i försöket har varit att först, med hjälp av Rikspolisstyrelsens juridiskt sakkunniga, klarlägga de legala förutsättningarna för berörda myndigheters genomförande av kontroller med automatiska nykterhetskontroller. Därefter har ett omfattande arbete ägnats åt att efter samråd i projektets samordningsgrupp planera och genomföra projektet med dess olika delmoment. Detta arbete har skett inom två huvudområden, administrativa åtgärder och information med 57 olika delprocesser och 47 funktionärer samt byggnation av prototyp för passersystem med 49 delprocesser och 32 funktionärer.

Slutligen har fältförsök genomförts under totalt 17 veckor med kontroller av fordon i Göteborgs hamns Tysklandsterminal. Inledningsvis kontrollerades enbart förare av lastbilar och andra tyngre fordon från inkommande färjor från Kiel. I ett senare skede utökades försöken till alla kategorier motorfordon. I försöksperiodens sista del kontrollerades alla motorfordon som lämnade Tysklandsterminalen, således även fordon som inte ankommit med Tysklandsfärjorna. Då utökades också den dagliga kontrollperioden till att omfatta tiden 09.15–19.00.

Utvärderingen visar att försöket har varit framgångsrikt och att denna nya typ av passersystem kan bli ett värdefullt komplement till vanliga nykterhetskontroller i trafik. Försöken visar att en tydlig information till resenärerna på färjorna om de förestående utandningsproven i hamnen samt effektivt genomförda automatiska kontroller av samtliga fordonsförare sammantaget leder till en kraftigt minskad andel onyktra förare. 6 451 lastbilsförare har kontrollerats, av vilka tre förare har lämnat utandningsprov med positivt utslag för alkohol. 2 294 personbilsförare har kontrollerats, av vilka sju förare har lämnat utandningsprov med positivt utslag för alkohol. Totalt har 8 745 fordonsförare kontrollerats, av vilka tio förare har lämnat utandningsprov med positivt utslag för alkohol.

Utvärderingen visar också att de automatiska nykterhetskontrollerna inte har haft någon negativ inverkan på trafikflödets hastighet när det gäller den tunga trafiken. För personbilarna har vi kunnat se en viss tröghet i bilkön genom nykterhetskontrollerna under den tid då trafiktätheten är som störst. Under försöket har vi varit begränsade till två filer i kontrollstationen, vilket naturligtvis är för lite om alla fordonsförare ska kontrolleras. Dock har inga stora eller akuta framkomlighetsproblem uppstått.

MHF har efter genomförd utvärdering gjort bedömningen att den utrustning och de rutiner som har använts i kontrollstationen i Göteborg och i trafikledningscentralen i Tibro har fungerat mycket väl och med fullgod rättssäkerhet för kontrollerade förare. Andelen onyktra förare har minskat dramatiskt jämfört med tidigare förhållanden. De störningar i trafikflödet vid utfart genom kontrollstationen som många befarade har inte uppstått. Samarbetet mellan berörda myndigheter, Stena Line och MHF har varit väl fungerande och konstruktivt. Förutsättningarna för ett bredare införande av automatiska nykterhetskontroller är goda, och bör enligt vår mening kunna ske under de närmaste åren.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/68295 ” Alkobommar - fältförsök med IR-baserad utrustning för sållningsprov i hamnar”.
Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades april 2014.

Slutrapport: Alkobommar – fältförsök med IR-baserad utrustning för sållningsprov i hamnar (pdf-fil, 8,56 MB)