2minus1 Tätort

Syftet med projektet har varit att utvärdera utformning och effekter av denna ”väg-typ” på kommunalt vägnät i ”tätorts-miljö” och föreslå utformning i tätortsmiljö.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Bygdeväg (även kallat 2minus1-väg och bymiljöväg) är en enfältsväg med en dubbelriktad körbana och breda vägrenar för cykling och gående. Syftet med utformningen är främst att öka tillgängligheten och framkomligheten för gående och cyklister. Om man vill öka trafiksäkerheten genom lägre medelhastighet bör hastighetsdämpande åtgärder prövas.

Syftet med detta projekt är att utvärdera utformning och effekter av denna ”väg-typ” på kommunalt vägnät i ”tätorts-miljö” och föreslå utformning i tätortsmiljö.

Två objekt deltog i projektet, ett helt nytt objekt i Falun, med före- och efter-studie samt ett befintligt objekt i Kalmar, med en efter-studie. Objektet i Falun har utformats enligt rekommendationer i VGU medan sträckan i Kalmar har delvis annan utformning.

Totalt sett fungerar utformningen i båda objekten bra och mätningar visar på hög acceptans hos trafikanterna men medelhastigheten har ökat, dock under eller i nivå med skyltad hastighet.

Utvärderingen sammanfattas:

 • Hög ”acceptans” av utformning med tydlig lägesförändring hos motorfordon med ökad kanalisering efter åtgärd, cyklister och gående använder vägrenen och motorfordon körbanan.
 • Hastighetsmätningar visar:
  • Medelhastighet under skyltad hastighet på mätplats Kalmar (32 km/h)    
             § Kalmar kommuns mätning visar på oförändrad medelhastighet, runt 40 km/h
  • Medelhastighet ökar efter åtgärd på de två mätplatserna i Falun
             § Medelhastighet ökar efter åtgärd från 34 till 40 km/h och från 26 till 34 km/h.
  • Ingen enkät genomförd i projektet men allmänhetens kontakter till kommun har varit positiva.
  • Negativa reaktioner har i princip uteblivit.
  • I Kalmar genomfördes en enkät med i stort positiva kommentarer.
    

Bygdeväg i tätortsmiljö med föreslagen utformning är genomförbar med följande planeringsförutsättningar:

 • Vägar med lokal funktion.
 • Ej högtrafikerad väg, flöden under 2 000 till 3 000 ÅDT (årsdygnsmedeltrafik).
 • Flöden eller bedömd potential cykling, gående finns.
 • Inriktning på hastighet är VR 30/40 i tätortsmiljö.
 • Hastighetsdämpande åtgärder kan prövas.
 • Bredd på vägren bör inte överstiga ca 2 m så att motorfordon nyttjar vägren.
   

Viktigt att tänka på vid genomförande:

 • Tydlig utformning, speciellt på befintlig väg (exempelvis hur vägmarkering utförs).
 • Föreslagen utmärkning i VGU ”räcker” idag.
 • Val av bredder på körbana och vägren utifrån vägbredd.
 • Information till boende och trafikanter viktigt då kännedom om ”vägtyp” ej spridd.
 • Väl avvägd hastighetsbegränsning, eventuellt också hastighetsdämpande åtgärder.

Utformningen är främst en framkomlighetsåtgärd för gång och cykel och ökar ej trafiksäkerheten i sig. Om man vill öka trafiksäkerheten genom lägre medelhastighet bör hastighetsdämpande åtgärder prövas.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Svante Berg, Movea trafikkonsult AB, e-post svante.berg@movea.se, tel 076-148 44 82

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/107348, 2 minus 1, tätort.

Projektet slutrapporterades mars 2021.

Slutrapport: 2minus1 Tätort (pdf, 4 MB)