Stabilitet på cykel med och utan ABS-broms – en pilotstudie

Kan cyklars stabilitet under inbromsning förbättras av låsningsfri broms (ABS) på framhjulet? Det söker den här studien ge svar på.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Projektet, som är en pilotstudie, syftade till att undersöka effekten av låsningsfria bromsar, ABS, på cykel. Frågan som projektet syftade till att besvara: Kan cyklars stabilitet under inbromsning förbättras av låsningsfri broms (ABS) på framhjulet? Frågan söks besvaras genom utformning och genomförande av bromsprov av cykel med och utan ABS.

Cykelolyckor är bland de vanligaste orsakerna till trafikskador i Sverige, ofta med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Närmare hälften av alla svårare trafikskador har uppstått på grund av cykelolyckor. ABS-bromsar har visats reducera risken för skada för motorcyklister genom ökad stabilitet och därmed minskad risk för omkullkörning i samband med bromsning. Däremot finns begränsad kunskap om effekten för cyklister.

Två Crescentcyklar med sluten ram (herrcykel) testades: en konventionell, bakhjulsdriven modell med v-broms (fäljbroms) på framhjulet och en framhjulsdriven modell med el-assistans och navbroms i framhjulet. Med den konventionella cykeln utfördes två typer av tester, med och utan ABS-bromsar. ABS-bromsen var av modellen SABS V1. På el-cykeln med navbroms justerades bromsverkan så att framhjulet ej låstes, jämfört med full bromsverkan. En Hybrid II krockdocka, 50-percentil man, användes som cyklist i proven. Proven utfördes vid hastigheterna 17 och 20 km/h. Cyklarna bromsades maximalt på framhjulet. Friktionen var ungefär 0,7–0,8.

Cykel som åkt 2 meter men är stabil
Figur 1a. Framhjulsbromsning med ABS.

Resultaten visade att ABS på cykelns framhjul gör att framhjulet inte låses vid full inbromsning och bakhjulet behåller kontakten med underlaget. Vid prov med v-broms eller navbroms med full broms-verkan blev bromssträckan cirka 2 meter, men framhjulet låstes vid full broms och bakhjulet lyfte från underlaget. Det innebar att cykeln då endast balanserade på framhjulet. Prov med ABS-broms på v-bromsen och justerad bromsverkan på navbromsen resulterade däremot i inbromsning utan låsning av framhjulet. Bromssträckan var i dessa prov cirka 4 meter, figur 1a och b. Resultaten var liknande för de båda cyklarna.

Resultaten tyder på att ABS-broms kan förbättra stabiliteten vid inbromsning på cykel. För att fullständigt utvärdera effekten av ABS på cykel krävs dock en betydligt mer omfattande provuppställning och provmatris än i denna studie. Fler variabler behöver studeras, såsom friktion, typ av däck och broms. ABS-bromsen som provades var inte speciellt utformad för en specifik cykel. Vilken bromssträcka som en ABS-broms speciellt utformad för en viss cykelmodell och bromstyp skulle resultera i ger denna studie inget svar på.

Cykel som nyss bromsat och där bahjulet stegrar sig.
Figur 1b. Framhjulsbromsning utan ABS.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Projektet genomfördes sommaren 2016 till och med vintern 2017. Det avslutades februari 2018.

Kontaktperson: Astrid Linder, VTI, Göteborg, se Kontakta oss.

TRV 2016/18535 Stabilare cykling, en pilotstudie (pdf-fil, 611 kB, öppnas i nytt fönster)