Olycks- och skadestatistik för användare av rollator, (el)rullstol eller elskoter i trafikmiljön

Studien undersöker skador där användare av rörelsehjälpmedel varit inblandande. Resultatet visar en uppgående trend i antalet olyckor som involverar användare av rörelsehjälpmedel.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Detta är en inledande studie med syftet att beskriva och undersöka skador och utbredning av olyckor och skadehändelser där användare av rörelsehjälpmedel (rollator, (manuell) rullstol, elrullstol/mobilitetsskoter) varit inblandade. Så vitt vi känner till är detta den första studien som genomförts i Sverige inom området. Kunskapen om personer med olika funktionsnedsättning och äldre personers risk- och skadeutsatthet i trafikmiljöer är idag mycket begränsad. Det handlar också om personer med olika kroniska sjukdomar och smärttillstånd som i stor utsträckning är i behov av säker mobilitet och förflyttning i olika trafikmiljöer.

Vi vet att den förändrade befolkningsstrukturen i framtiden kommer att innebära att allt fler äldre personer och personer med funktionsnedsättningar kommer att vistas i trafikmiljöerna som oskyddade trafikanter. Genom att öka kunskapen om deras inblandning i skadehändelser i trafikmiljön ökar möjligheterna att förebygga olyckorna. Samtidigt är det vår förhoppning att medvetenheten och kunskapen om denna okända grupp öka hos flera olika aktörer i samhället. Detta är en mycket angelägen uppgift då det handlar om en stor bortglömd grupp i trafiksäkerhetssammanhang. Äldre personer och personer med olika funktions­nedsättningar har rätt till en ökad trygghet, säkerhet och skadeförebyggande åtgärder mot trafikskador i framtiden.

Resultaten från studien visar på en uppåtgående trend i antalet olyckor som involverar användare av rörelsehjälpmedel. Singelolyckor är mer frekvent förekommande jämfört med kollisioner; detta gäller särskilt personer med rollator. Var tredje singelolycka uppstod i samband med att hjälpmedelsanvändaren körde över/på trottoarkanter/nivåskillnader i trafikmiljön, vilket resulterade att personen i fråga slog i marken. Kollisionsolyckorna involverade oftast en bil. Många av kollisionerna inträffade i samband med att användaren av rörelse­hjälpmedlet skulle korsa en väg, dvs vid övergångsställe/korsning. En relativt stor andel av kollisionerna som involverade bil/lastbil/buss orsakades av på­backning.

Rapporten publicerades 2 februari 2022 i Traffic Safety Research portal. 

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/86272 ”Olycks- och skadestatistik för användare av rollator, (el)rullstol eller elskoter i trafikmiljön”

Slutrapport Olycks- och skadestatistik för användare av rollator, (el)rullstol eller elskoter i trafikmiljön (pdf, 3,2)

Projektet slutrapporterades november 2019.