Krocktester av transport/hanterverkarbilar

Tester med hantverksfordon med last visar på brister som medför ökad risk för personskador vid krock.

Syftet med dessa tester var att spegla säkerhetsnivån i transport-/hantverkar-bilar som de används i tjänst. De lastas betydligt mer än andra bilar och har ofta lös last i lastutrymmet som kan flytta på sig under krockförloppet och medföra en ökad risk för personskada.

Transport-/hantverkarbilar är en grupp fordon som inte regelbundet krocktestas av konsumenttester som Euro NCAP och aldrig med last, vilket är en brist då denna typ av fordon är arbetsfordon och dess säkerhet även en arbetsmiljöfråga.

Två tester genomfördes med samma fordon, en VW Caddy, där cirka 270 kg last placerades i lastutrymmet. Båda bilarna var utrustade med samma typ av hyllsystem avsedda att placera last i. I det ena testet förankrades lasten enligt gängse metoder, där huvuddelen av lasten lades i hyllsystemet (ca 220 kg) och resterande last säkrades så den inte skulle lossna. I det andra testet placerades lasten i huvudsak lös, och en mindre del (ca 80 kg) i bilens hyllsystem.

I det första testet lossade hela hyllsystemet och trycktes mot föraren. I den andra så kastades lasten okontrollerat fram mot förarutrymmet och merparten av lasten trycktes mot mellanväggen in i förarutrymmet och studsade sedan tillbaka in i lastutrymmet. I båda testerna fick krockdockorna kraftiga belastningar på bröstkorgen och även på ben på grund av inträngande last bakifrån.

Testresultaten påvisade brister på flera punkter som medför en ökad personskaderisk. Testerna påvisade också tydligt problematiken med att kunna säkra mycket last i hantverkarbilar. Vad gäller fordonet så konstaterades att mellanväggen inte kunde förhindra mindre lös last att tränga in i kupén. Vad gäller hyllsystemen fanns brister i dess infästningar men även information om deras maximala lastkapacitet vid en eventuell krock.

Det bör övervägas om det borde finnas en registreringsbesiktning för att kontrollera om eftermonterade hyllsystem monterats på ett säkert sätt så att det inte kollapsar i en kollision.

I dagsläget får hyllsystem monteras av vem som helst och även byggas själva. De flesta som använder dessa fordon är nog inte medvetna om de krafter som hyllsystemen utsätts för vid en eventuell krock.

Testerna presenteras på Folksams webbplats där metod, resultat, slutsatser och filmer finns tillgängliga.

Hantverksbilar krocktest (Folksams webbplats)

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Anders Kullgren, 070-831 68 35 eller Anders Ydenius, 070-831 62 86.

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/108079, Krocktester av transport/hanterverkarbilar

Läs hela slutrapporten Folksams krocktest av  lastning i hantverkarbil (pdf, 694 kB)

Projektet slutrapporterades december 2020.