Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras

Sedan augusti 2018 då elektriska sparkcyklar introducerades i utvalda städer i Sverige, har antalet elsparkscykelolyckor ökat kraftigt. Det finns en växande oro för att det kommer påverka antalet skadade trafikanter då dessa fordon växer i popularitet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med denna studie var att undersöka personskador i samband med olyckor med elsparkcyklar i Sverige för att ge en mer heltäckande bild av hur, när, var och varför olyckan uppstod. Två kompletterande datamängder har använts; registrerade elsparkcykelolyckor i STRADA och olycksfall rapporterade till Folksam.

Studien belyser inte bara typ av olycka utan också orsakerna till varför olyckan inträffade och tid på dygnet. Totalt 83 % av olyckorna var singelolyckor, men i 13 % av fallen skadades en annan trafikant antingen av att en elsparkcyklist körde på dem, eller av elsparkcyklar som låg i vägen och därmed orsakade en olycka.

Det är framförallt huvudskador som uppstår vid elsparkcykelolyckor, 44 % av de inrapporterade skadorna var huvudskador. Samtidigt var det ytterst få (13 %) som uppgav att de burit hjälm vid olyckstillfället.

En stor del av huvudskadorna var rena ansiktsskador där 18 % skadat sina tänder. För att förhindra huvudskador skador krävs åtgärder som syftar till att öka användningen av hjälmen bland elsparkcyklister.

Väghållare bör ta ett större ansvar eftersom en tredjedel av alla olyckor inträffade på grund av brister i drift och underhåll eller att elsparkcyklisten körde in i en kantsten. Vidare visar denna studie att nära hälften (46 %) av olyckorna inträffade nattetid (kl. 22.00 till kl. 06.00) ofta under helger (56 %).

Tidigare studier visar dessutom på att stor andel (37 %) av de som var inblandade i en elsparkcykelolycka hade alkohol i blodet vid olyckstillfället. I detta material har det inte varit möjligt att just studera totala andelen alkoholpåverkade men eftersom störst andel av skador sker under helger ofta nattetid skulle man kunna tänka sig en begränsning vilka tidpunkter på dygnet som elsparkcyklar ska gå att hyra för att motverka den typen av olyckor.

Även teknikfel på elsparkcykeln som att bromsarna inte fungerar eller orsakar kraftig inbromsning och låsning av hjulen ger upphov till 6 % av olyckorna.

Handhavandefel bedömdes ligga bakom olyckor i 18–26 % av fallen. Olyckor inträffade ofta på grund av problem vid på- och avstigning eller balanssvårigheter vid färden. Det är framförallt män som är inblandade i elsparkcykelolyckor då de utgör 57 % av de som skadades och i genomsnitt är den skadade elsparkcyklisten 30 år.

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till utvecklingen av såväl fordonets tekniska utveckling och att beslutsfattare använder resultatet för att reglera dess användning.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Se under Kontaktuppgifter ovan.

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/10835 Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras.

Projektet slutrapporterades oktober 2020.
Slutrapport: Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras (pdf, 678 kB)