Hur kan uppkopplade cyklister bidra till ökad trafiksäkerhet?

Uppkopplingen av transportsektorn är i full gång, dock så ser utvecklingen i dagsläget olika ut för olika transportslag.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Detta projekt syftar till att ge ett kunskapsunderlag för mer omfattade studier i framtiden om hur ett uppkopplat och samverkande transportsystem kan inkludera oskyddade trafikanter och hur det påverkar dem.

Mycket pekar på att cyklar och cyklister, liksom det mesta vi har runt omkring oss, kommer att bli allt mer uppkopplade. Genom introduktion av elcyklar börjar cykelbranschen att röra sig mot en ny fas, där elektronik och mjukvaror blir en självklar del. Idag är nästan alla cyklister ständigt uppkopplade via mobiltelefoner. Det finns också en potential att uppkopplingen kan främja cyklingen, men vad betyder den här trenden för trafiksäkerheten? Behöver vi göra något? Fokus i projektet var att ta fram rekommendationer för hur Sverige på bästa sätt kan ta tillvara på nya innovationer gällande ”Internet of Things” (vidare benämnt uppkopplingen) för cyklar och samtidigt säkerställa ökad trafiksäkerhet.

Det har i projektet visats att en potential för förbättrad trafiksäkerhet genom uppkopplingen men finns, för att få reda på hur stor denna potential är måste området dock studeras ytterligare. Sedan måste även frågan: ”Vad vill cyklisterna ha?” besvaras. Studier har visat att cyklister ofta värderar tidseffektivitet och enkelhet högre än trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att inte stirra sig blind på teknikens möjligheter, utan att även se till andra mänskliga behov. Behovsanalysen lär också bidra till att förbättra acceptansen från allmänheten. Behovsanalysen bör även kunna besvara frågan om målet är ett transportsystem där alla cyklister är helt uppkopplade hela tiden eller om uppkopplingen ska ses ett frivilligt verktyg att använda, antingen aktivt eller passivt.

I dagsläget är det svårt för innovationerna att få genomslag och detta skulle kunna hjälpas ge-nom att skapa någon form av plattform /forskningscentrum Där kan innovationer som berör ämnet sammanställas och marknadsföras men också jämföras av externa parter. Genom plattformen kan även de aktiva bolagen utbyta tankar och idéer, både med varandra och direkt med intressenterna (cykelentusiaster, teknikentusiaster, stadsplanerare etc). Forskningscentrat/plattformen bör ha många involverande intressenter, men det gäller att någon håller ihop det och har ett samordnande ansvar. Detta gäller även utförandet av behovsanalysen.

Rekommendationer:

  • Förvalta innovationer och täcka upp för behovet
  • Undvika alltför höga teknikkrav
  • Standarder och krav vid behov
  • Ge incitament till cyklisten

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Hur kan uppkopplade cyklister bidra till ökad trafiksäkerhet? (pdf-fil, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/93757 ”Hur kan uppkopplade cyklister bidra till ökad trafiksäkerhet?”

Projektet slutrapporterades april 2019.