Olycksreducerande effekter av ABS-bromsar på motorcyklar

Syftet med denna studie var att undersöka de olycks- och skadereducerande effekterna av ABS på motorcyklar på verkliga olyckor.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

På senare tid har en rad nya säkerhetssystem för motorcyklar introducerats men få utvärderingar eller effektstudier har gjorts. Exempel på sådana system är passiva system som airbag men framför allt aktiva säkerhetssystem som bl.a. ABS vilka tros ha en stor olycksförebyggande betydelse. Med ABS riskerar inte föraren att låsa hjulen, vilket gör att man lättare kan utnyttja bromsarnas fulla potential och öka kontrollen över fordonet. I en stor del av de djupstudier av dödsolyckor med motorcyklister som Vägverket utför är dålig bromsteknik en avgörande faktor för olyckans uppkomst och utfall. I vissa fall använder man bakbromsen för kraftigt, vilket gör att man går omkull, i andra fall vågar inte föraren använda frambromsen tillräckligt, vilket gör att man inte utnyttjar bromsarna optimalt. Med ABS skulle olyckan i många fall helt kunnat undvikas eller konsekvenserna lindras.

Syftet med denna studie var att undersöka de olycks- och skadereducerande effekterna av ABS på motorcyklar på verkliga olyckor. Den statistiska metoden baseras på oddskvoter och har tidigare använts för att beräkna effekten av andra fordonssäkerhetssystem som antisladdsystem (ESC) på personbilar men aldrig för ABS på motorcyklar. Studien utfördes i två steg. I det första användes djupstudier av dödsolyckor med motorcyklar i Sverige mellan 2005 och 2008 för att förstå i vilka omfattningar ABS skulle (eller inte skulle) kunna ha en positiv inverkan på olyckans utfall. Analysen visade att ABS skulle ha varit minst avgörande i mötesolyckor och mest i korsningsrelaterade olyckor. I det andra steget, analysen med oddskvoter, analyserades alla polisrapporterade trafikolyckor med personskador i Sverige mellan 2003 och 2008. Analysen jämförde olycksfrekvensen bland två grupper motorcyklar där den enda avgörande skillnaden förutsattes vara ABS.

Slutsatserna i denna studie var att:

  • ABS beräknades ha en olycksreducerande effekt av 38 procent på alla olyckor med personskador i Sverige och 48 procent på svåra och dödliga olyckor. Den lägsta effekten med 95 procent konfidensintervall beräknades vara 11 procent respektive 17 procent.
  • Den olycksreducerande effekten av ABS i alla korsningsrelaterade olyckor beräknades vara minst 42 procent.
  • ABS på motorcyklar skulle inte ha varit avgörande, eller endast marginellt, i mötesolyckor med dödlig utgång under 2005–2008.
  • Skadegraden i trafikolyckor med motorcyklar utrustade med ABS var markant lindrigare än i olyckor med motorcyklar utan ABS.

Slutliga rekommendationer utifrån studien är att tillverkare inför ABS på alla nya modeller inklusive i supersportklassen och att kunder endast köper motorcyklar utrustade med ABS.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)


Kontaktperson:
Matteo Rizzi, Vectura, Transportsystem, Box 3063, 600 03 Norrköping
Tfn 0771-159 159 vx

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:4713)

Projektet slutrapporterades i oktober 2009