Visionen för nollvisionen - Vad vet vi nu om trafiksäkerheten 2037?

Denna rapport syftar till att bredda perspektivet något genom att blicka in i framtiden och redogöra för hur olika trender i samhället kan komma att påverka trafiksäkerheten.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Nollvisionen är ett långsiktigt mål om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken, ett mål som genom sitt incitament för beslutstagare att prioritera trafiksäkerhet och göra åtgärder och investeringar haft slående inverkan på trafiksäkerheten i Sverige.

Denna rapport syftar till att bredda perspektivet något genom att blicka in i framtiden och redogöra för hur olika trender i samhället kan komma att påverka trafiksäkerheten. Rapportens empiriska material består av en sammanställning av en omfattande kvalitativ intervjustudie där 25 experter från organisationer, kommuner, privat sektor och universitet gett sin framtidsspaning, visioner, synpunkter, fakta och perspektiv.
 
Trafiksäkerhet är ett komplext ämne tätt sammankopplat med hur våra städer och samhällen ser ur, hur vi beter oss och med vilka färdmedel vi förflyttar oss – en bild som förstärks av resultatet av denna intervjustudie då det är tydligt att de faktorer som är av stor betydelse för trafiksäkerheten i framtiden är tätt sammankopplade med varandra. Många av de som medverkat i studien lyfter att trafiksäkerhet inte längre kommer kunna ses som en egenskap som kan hanteras för sig, utan måste bli mer integrerat i samhällsplaneringen.

Framför allt ser de medverkande ett framtidsscenario där ökad cykling och fler mindre elfordon bidrar till en ny färdmedelsfördelning i städer, vilket kommer kräva en storskalig integrering av cykeltrafik i stadsplaneringen. Olika trafikslag kommer behöva blandas i allt större utsträckning med hastighet som den gemensamma nämnaren vilket ställer högre krav på bilister att hålla den skyltade hastigheten, och på cyklister att följa trafikreglerna. 

Att hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att minska både allvarligt skadade och döda i trafiken styrks av resultatet av denna intervjustudie. Hastighetstvingande teknik i motorfordon har länge varit tillgängligt på marknaden men inte implementerats. Som orsak nämns avsaknaden av politiskt engagemang att driva frågan, samt bristen på efterfrågan hos konsumenter. Som en möjlighet att förbättra hastighetsefterlevnaden anses på kort sikt teknik så som geofencing vara en lösning, som också på lång sikt kan bidra till att öka acceptansen för hastighetssänkande åtgärder, samt underlätta för politiker att driva frågan.

Inom ämnet hastighet förs också ett resonemang om vilken kultur vi har på vägarna och vem som styr kulturen. För att skynda på utvecklingen anses yrkestrafiken vara den aktör med störst inflytande över kulturen på vägarna, men även kommuner och stora företag har en nyckelroll i trafiksäkerhetsarbetet genom möjligheten att ställa krav vid upphandling av motorfordon och mobilitetstjänster. Upphandling och ett tydligare ställningstagande från stora företag ses som viktiga verktyg för att säkerställa trafiksäkerheten i framtiden.

Något som också tagits upp i intervjustudien är att det eventuella skiftet till en autonom fordonsflotta skulle kunna innebära att majoriteten av alla olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon uteblir. Då det främst är kommersiella krafter som driver utvecklingen är det viktigt att Trafikverket genom nollvisionen driver att trafiksäkerhet ska komma före framkomlighet och bekvämlighet i utvecklingen av nya motorfordon.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 

Kontaktperson: AFRY, Agnes Ericsson, e-post agnes.ericsson@afconsult.com, tel 076-338 43 43

Trafikverkets beteckning: TRV 2018(25185 Visionen för nollvisionen - Vad vet vi nu om trafiksäkerheten 2037?

Projektet slutrapporterades april 2019.

Slutrapport: Visionen om nollvisionen (pdf, 10 MB)