Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods

Syftet med projektet har varit att genomlysa hur införandet av säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods i Sverige har påverkat trafiksäkerheten inom vägtrafiken.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Verksamheter som lämnar farligt gods för transport samt de som transporterar farligt gods, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Det innebär att hela transportkedjan omfattas av kravet. Kravet på att ha en registrerad säkerhetsrådgivare, med giltig examination, infördes år 2000 i Sverige.

Syftet med projektet är att genomlysa hur införandet av säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods i Sverige har påverkat trafiksäkerheten inom vägtrafiken.

Kravet på säkerhetsrådgivare infördes då det bedömdes att kompetensen behövde ökas hos aktörerna i transportkedjan. Vissa olyckor som inträffar vid transport av farligt gods kan vara orsakade av bristande kunskaper om de risker som är förenade med sådana transporter. Regelverket kring transporter av farligt gods är omfattande och komplext.
 
Under verksamhetsledningens ansvar ska säkerhetsrådgivaren verka för att olyckor vid transport av farligt gods förebyggs. Säkerhetsrådgivaren ska vara ett verktyg för ledningen att åstadkomma hög säkerhet vid transport av farligt gods. I Sverige finns idag 564 registrerade säkerhetsrådgivare som har behörighet inom vägtransport.

Farligt gods kan vid en olycka skada omgivningen, men allvarliga olyckor är i Sverige mycket ovanliga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utövar tillsyn över bestämmelser om säkerhetsrådgivare. Polisen har tillsynsansvar för vägtransporter av farligt gods medan Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden.

För att studera effekterna av införandet av krav på säkerhetsrådgivare studeras:

  • olyckor
  • tillsyn och kontroller.
     

Utöver ovanstående inhämtas synpunkter från säkerhetsrådgivare, före detta säkerhetsrådgivare samt från verksamheter som anlitar extern säkerhetsrådgivare.

Det syns en tydlig nedåtgående trend över tiden avseende antal inrapporterade olyckor i olycksrapporteringen (enligt ADR) till MSB. Det finns indikationer på att denna olycksrapportering ligger i underkant.

Andelen tillsyner med brister i Kustbevakningens kontroller minskade i en period, men det finns ingen generell minskning, då en ökning skett de senaste åren. Ökningen sammanfaller till stor del med att en specialisering hos personal skett, den fördjupade kunskapen bedöms utgöra en av orsakerna bakom ökningen av upptäckta brister.

Antalet brister vid Polisens tillsyner ligger stadigt på 20–25 %, och har legat på samma nivå en längre tid.

Uppfattningen hos de som samtalats med är att ADR-S är mycket komplext, utan en specialfunktion hade det varit mycket svårt att tolka och följa regelverket. De moment som tillhör den ordinarie verksamheten, som kan stödjas med detaljerade rutiner eller motsvarande, bedöms av flera som enklare. De vidtalade upplever svårigheter vid sändningar som avviker från de ordinarie, och anger då att säkerhetsrådgivaren är till stor hjälp för att utreda vad som då gäller. Sammanfattningsvis uppges säkerhetsrådgivaren innebära en säkerhetshöjning av nivån på farligt gods-arbetet.

Sammantaget ger utvärderingen att det är svårt att utläsa något entydigt ur statistik avseende tillsyn och olyckor.

Det som kännetecknar farligt gods-regelverket är att det är komplext och mycket omfattande. Vidare kan brister ge upphov till potentiellt katastrofala olyckor. Den kvalitativa bedömningen är att det är dessa faktorer som motiverar kravet på registrerad säkerhetsrådgivare, en roll som i många fall innebär en ökad trafiksäkerhet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Tyréns AB, Cecilia Sandström, e-post cecilia.sandstrom@tyrens.se tel 070-1810966

Trafikverkets beteckning: TRV 2018/26299,  Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods

Projektet slutrapporterades mars 2021.

Slutrapport: Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods (pdf, 910 kB)