Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av Effekt – en ny metod för rattfylleriövervakning i Polisregion Mitt

Polisen i region Mitt har testat ett nytt sätt att organisera och genomföra sin rattfylleriövervakning på för att bli mer synliga, och det här projektet har gjort en utvärdering av försöket.

Polisregion Mitt har testat ett nytt sätt att organisera och genomföra sin rattfylleriövervakning på och inom projektet har en utvärdering av försöket genomförts. Syftet med det nya arbetssättet var att poliskontrollerna skulle bli mer synliga för att på så sätt öka den upplevda upptäcktsrisken.

Kontrollerna har kombinerats med kommunikationsinsatser, främst genom inlägg på polisens Facebook-konton, och i mindre utsträckning också via tidningar och radio. Försöket pågick under sex månader och har utvärderats både med avseende på polisens genomförande och allmänhetens upplevda upptäcktsrisk. Polisens genomförande har studerats med hjälp av erfarenhetsberättelser från polisen och intervjuer, samt data från kontroller och utandningsprov. Allmänhetens uppfattning har utvärderats genom en enkätstudie. Enkäterna har besvarats dels av en webbpanel (både i försöks­området och i ett kontrollområde), dels via länkar från polisens Facebooksidor.

Resultaten från utvärderingen visar att:

  • Polisen upplevde det förändrade arbetssättet som positivt och att metoden fungerade bra, efter några inledande problem. Speciellt uppskattades 20-minuterskontrollerna och att ha fasta kontrollplatser att välja mellan.
  • Inget av lokalpolisområdena som var med i försöket uppnådde målet om antal kontroller per vecka, även om antal utandningsprov ökade från perioden före försöket. Resultat från enkätstudien visade också att andel svarande som angav att de fått utföra utandningsprov inte ökade under försöksperioden.
  • Kommunikationen skedde främst via polisens Facebook-konton Polisen Uppsala län och Polisen Västmanland. Förare som svarat på Facebookenkäten hade i hög grad lagt märke till polisens ökade kommunikation under försöksperioden, men detta gällde inte förare i allmänhet. Resultaten tyder på att kommunikationen bör nå ut till fler för att bidra till att göra kontrollerna ännu mer synliga.
  • Utvärderingen visade ingen ökning av den upplevda upptäcktsrisken i försöksområdet. Det kan ha berott på att polisen inte uppnådde målet om antal kontroller, att kommunika­tionen inte nådde ut till allmänheten i tillräcklig utsträckning eller att försöksperioden var för kort. I kontrollområdet uppvisades ingen förändring under motsvarande tidsperiod.
  • Resultat från enkätstudien visade att förare som själva blivit stoppade, som känner till någon annan som blivit stoppad eller som ofta sett inlägg om rattfyllerikontroller i sociala media har en högre upplevd upptäcktsrisk än övriga svarande. Detta stöder den grundläggande teorin bakom försöket och tyder på att metoden kan ge resultat om antal kontroller ökar och om information når fler förare. För att kunna följa den framtida utvecklingen är det önskvärt med fortsatt uppföljning.

Kontaktperson: Åsa Forsman, VTI, 581 95 Linköping, asa.forsman@vti.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2018/15881 ” Utvärdering av Effekt – en ny metod för rattfylleriövervakning i Polisregion Mitt”)

Ett förändrat arbetssätt för rattfylleriövervakning i polisregion Mitt – Utvärdering av pilotprojektet Effekt (rapport, pdf-fil, 4,8 MB, öppnas i nytt fönster)

Projektet har utförts under 2018 och 2019. Projektet slutrapporterades december 2019.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.