Trafiksäkerhetsgranskning – en uppföljning

En intervjustudie som utreder om det finns behov av kvalitetsförbättringar gällande trafiksäkerhetsgranskningar.

Syftet med projektet är att se hur arbetet med trafiksäkerhetsgranskningar fungerar och hur de därmed bidrar till att om- och nybyggnationer av vägnätet görs på ett trafiksäkert sätt. För att få en uppfattning av hur arbetet med trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhetsgranskningar hanteras har intervjuer med personer som arbetar med trafiksäkerhetsgranskningar genomförts.

Utifrån intervjusvaren och efterföljande diskussioner har några konkreta förslag identifierats för att förbättra arbetssätt och kvalitet. Dessa har konkretiserats i en rekommenderad handlingsplan.

Kontaktperson: Sweco Society AB, Kristina Mattsson, Södra Mariegatan 18, 791 10 Falun, 072-723 64 11, kristina.mattsson@sweco.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2019-27984 ”Trafiksäkerhetsgranskning – en uppföljning av vad som gjorts hittills”)

Trafiksäkerhetsgranskning – en uppföljning (pdf-fil, 894 kB, öppnas i nytt fönster)

Projektet har utförts under 2019.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.