Teknik och metod trafikolycka – Losstagning i moderna personbilar

Projektet har syftat till att med hjälp av praktiska tester på moderna personbilar hitta bästa möjliga arbetsmetod gällande losstagning för respektive typolycka samt besvara frågeställningar gällande losstagning i personbilar.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Arbetssättet vid losstagning på trafikolyckor har sett likartat ut sedan början av 2000-talet. De tester och övningar av losstagning som traditionellt legat till grund för utveckling sker med cirka 10–15 års fördröjning beroende på tillgången på skrotbilar. Samtidigt har det hänt mycket inom fordonskonstruktion de senaste åren.  Det vi kunnat se är att de losstagningar vi nu har är mer svåra, komplicerade och tidskrävande. Kort sagt kan man säga att vi har trott mycket och vetat lite angående losstagning i moderna fordon. Utöver detta har räddningstjänsten tvingats till en förändring av den standardiserade verktygsuppsättningen vilket ytterligare skapat begränsningar i möjliga arbetsmetoder främst gällande frontalkrock och sidokrock.

Projektet har syftat till att med hjälp av praktiska tester på moderna personbilar hitta bästa möjliga arbetsmetod gällande losstagning för respektive typolycka samt besvara de frågeställningar som finns inom svensk räddningstjänst gällande losstagning i moderna personbilar.

Tre testomgångar genomfördes omfattande totalt 38 testfordon som släpptes från lyftkran för att på ett så realistiskt sätt som möjligt simulera högenergivåld likt vid en trafikolycka. På dessa fordon utfördes tester och mätningar av metoder, avstånd, tider, verktygstryck samt ljudnivå. Även subjektiva erfarenheter av metod och teknik har noterats. Testerna utfördes av räddningstjänsternas instruktörer inom losstagning.

Resultatet har gett oss nya kunskaper om metoder, verktyg och fordonskonstruktion. Dessa kunskaper och erfarenheter skapar förutsättningar för räddningstjänsten att jobba snabbare, effektivare och säkrare och därmed också med större chans till livräddande åtgärder vid svåra trafikolyckor med fastklämda personer. 

Erfarenheterna från projektet kommer ligga till grund för kommande utbildningsmaterial i ämnesområde trafikolycka som tas fram i ett separat projekt i ett samarbete mellan Storstockholms Brandförsvar, Södertörns Brandförsvarsförbund samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och beräknas vara klart under 2022.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Storstockholms brandförsvar, Jens Molin E-post: jens.molin@ssbf.brand.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2020/103763  ”Teknik och metod trafikolycka”

Projektet slutrapporterades mars 2022.

Slutrapport: Teknik och Metod – Losstagning moderna personbilar (pdf, 6,8 MB)