Säkerhetskultur i bussbolag

En studie om säkerhetskultur i bussbolag. De faktorer inom säkerhetskulturen som denna studie fokuserar på är ledningens åtagande och tydliga prioriteringar av säkerhet, delaktighet av förare samt höjd kunskap och kommunikation.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Sex mindre bussföretag vill genom sitt samverkansbolag förändra säkerhetskulturen för att kunna möta nya avtalskrav och att bli proaktiva. Resultaten visade en förbättrad attityd till hastighetshållning, även vid pressat tidschema. Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet. För att förbättra säkerhetskulturen utgår projektet från organisations- och ledningsnivå, vilket gör den mer stabil över tid och förändrar i grunden. De faktorer inom säkerhetskulturen som denna studie fokuserar på är ledningens åtagande och tydliga prioriteringar av säkerhet, delaktighet av förare samt höjd kunskap och kommunikation. Genom att mäta både attityder och beteende hoppas vi att kunna bidra till effektivare rutiner samt en säkrare trafik- och arbetsmiljö.

Intervention på lednings- och organisationsnivå innebär upprepade gruppdiskussioner med feedback från enkätmätningar av attityder och mätningar av beteende. Utvecklingsprocessen leds och stöds av en intern projektledare och en forskare som även observerar och studerar, för att utröna om säkerhetskultur kan påverkas och lagligt beteende i trafiken främjas genom dessa metoder. Projektet hade målet att utveckla teknik för att kunna göra mätningar av hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, bränsleförbrukning och skador/olyckor för att se eventuella förändringar i säkerhetskulturen. Att utveckla teknik och metodik för att ge både företag och förare ett instrument för att kunna se utvecklingen mot uppsatta mål samt förbättra utfall genom feedback på eget beteende.

Enkätmätningarna visade att viktiga delar av säkerhetskulturen kunde förändras, då ledarna lyckades föra ut säkerhetsmålen till förarna. Den positiva utvecklingen som framkom vid andra enkätmatningen föll dock tillbaka, vilket pekar på att en säkerhetskultur behöver underhållas. Aktivt säkerhetsarbete kräver tid och resurser, vilket var svårt att prioritera under pandemin. Ledarna behöver också förändra rutiner och engagera förarna i säkerhetsarbetet. I bussbranschen är kommunikationen en utmaning, då förarna sällan möts och det är svårt att hitta tider för gemensamma möten. Därför är det extra viktigt att kommunikationen fungerar bra och ges prioritet. Den deltagande gruppen av företag hade en relativt god säkerhetskultur redan vid första enkätmätningen men där fanns områden som behövde utvecklas, såsom minskad acceptans av mindre olyckor, mer kommunikation om säkerhet samt att förarna förstår hur de kan påverka säkerheten och att de blir mer involverade i säkerhetsarbetet.

Trots ansträngningar för att göra både manuella mätningar var det mycket svårt att skapa rutiner, jämförbarhet i data, att mäta tillräckligt stora mängder och kontinuerligt för att kunna dra slutsatser om förändring. Företagen kunde ändå observera att bältesanvändningen förbättrades och att utveckling av mätverktyg samt försök med manuella mätningar följdes i sista enkätmätningen av en förbättrad attityd till hastighetshållning, även vid pressat tidschema. Både mätningar av bränsleförbrukning och olycksrapportering fick liten plats i projektet och behöver utvecklas. Körstil och bränsleförbrukning kopplar till trafiksäkerhet och hållbarhet men även till ekonomi. Att genom samtal lära sig att analysera olyckor och skador motverkar riskacceptans, men förutsätter öppenhet och en icke straffande kultur. För att få ned hastigheterna behövs en ökad dialog kring bakomliggande faktorer och att de krav som ingår i upphandlingen styr säkerhet och klimatmålen

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: VTI, Christina Stave, e-post christina.stave@vti.se, tel 031-750 26 01

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/27530, Säkerhetskultur i bussbolag

Projektet slutrapporterades mars 2021.

Slutrapport: Säkerhetskultur i bussbolag (pdf, 2,7 MB)