Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har tillsammans med Stora Holm Trafikövningsplats genomfört en riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Totalt deltog 22 förare från fyra olika företag i Göteborgstrakten under två lördagar i oktober 2019.

Utbildningen pågick under en heldag och innehöll både teoretiska och praktiska moment. Ingående områden var hastighet, trötthet, distraktion, stress, bältesanvändning, förarbeteende, säkerhetskultur med mera. I de praktiska momenten, bland annat på halkbana, fick förarna uppleva hastighetens betydelse genom olika övningar. Egen körning varvades med demonstrationer/ experiment och mellan övningarna fick kursdeltagarna reflektera och diskutera sina upplevelser. Riskutbildningen avslutades med en längre diskussion i grupp.

Riskutbildningen har utvärderats dels genom att förarna innan riskutbildningen fick besvara en enkät med frågor om arbetsplatsens säkerhetskultur samt egen riskmedvetenhet och säkerhetsbeteende.

Utvärderingens enkät visar att deltagarna några veckor efter genomförd riskutbildning rapporterar en förbättring när det gäller att ha tillräcklig utbildning i risker och säkerhet för sitt arbete. Förarna uppger en ökad bältesanvändning och minskade överträdelser av hastighetsgränser. De upplever sig också ha mindre svårt att åtgärda risker i arbetet. I högre grad anser deltagarna att de rapporterar tillbud samt att de lär sig av misstag de gör genom att gå igenom och se orsaker bakom dessa. Förarna anser sig också mer riskmedvetna och att de i större utsträckning kan bidra till ökad säkerhet i trafiken.

I de uppföljande telefonintervjuerna framkommer att det främst är förarnas attityder till hastighet och avståndsbedömning som har påverkats. Telefonintervjuerna visar att effekten av utbildningen fanns kvar även efter några veckor och fortfarande diskuterades på arbetsplatsen.

I gruppdiskussionerna framkommer även det stora ansvar som vilar på köpare av transporter och åkeriägare när det gäller att underlätta för förarna att kunna köra trafiksäkert, det gäller till exempel att möjliggöra en god arbetsmiljö utan stress och tillgång till tekniska hjälpmedel i fordonen. Likaså behövs en god säkerhetskultur där man kan prioritera säkerheten. Många deltagare såg inte att de kunde påverka riskerna och att de oftast låg hos andra i trafiken, detta synsätt behöver ytterligare påverkas.

En konklusion från projektet är att riskutbildningen ger en trafiksäkerhetsnytta speciellt inom områdena hastighet och avståndshållning, områden som påverkat lastbilsförarna mest. För att riskutbildningen ska ge ytterligare trafiksäkerhetsnytta skulle delar av den även kunna finnas med i riskutbildningen till förare av lätta fordon.

Kontaktperson: Katarina Bokström, NTF. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss ovan. 

Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter TRV 2019/28162 (pdf-fil, 1,6 MB) 

Projektet har utförts under 2019. Projektet slutrapporterades januari 2020.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.