Mätmetod för att ranka sulors halkegenskaper

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Fotgängare är utsatta i trafiken och enligt studier i Lund skadas 13200 personer årligen. Benfrakturer, huvud- och höftskador är inte ovanliga vid fallolyckor och orsakar stora kostnader för samhället. När halkan slår till på vintern kan många tillbud ske på kort tid innan underhållsfordon avlägsnat snö, is och smuts.

Denna studie har visat att friktionsmätning med RISE tribometer med märke Mark II enligt ASTM F2508-16 på ett korrekt sätt kan skilja hala ytor från icke hala ytor. Ett annat förväntat resultat är att vägytorna är halare på vinterväglag under fryspunkten än över fryspunkten.

Tyvärr visar sig alla undersökta skosulor vara mycket hala på is. Detta visar hur svårt det är för fotgängare att få fotfäste under vinterförhållanden och risken att halka på is är därmed hög. Skosulor med bättre fäste skulle potentiellt kunna minska antalet fallolyckor och spara samhället mycket pengar och personer stort lidande. Vidare skulle skotillverkare kunna profilera sig med att de har skor med bättre fäste än sina konkurrenter.

Metodiken utvecklad i detta projekt skulle användas för att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare genom att den uppmuntrar skofabrikanter att utveckla skor med högre friktion under vinterförhållanden.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: RISE Research Institutes of Sweden AB, Yta, process och formulering - Yt- och processkemi, Anders Larsson, e-post anders.larsson@ri.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/86101 "Mätmetod för att ranka sulors halkegenskaper"

Projektet utfördes under 2017. Projektet slutrapporterades mars 2018.

Slutrapport: Mätmetod för att ranka sulors halkegenskaper (pdf-fil, 577 kB, öppnas i nytt fönster)