Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer

Syftet med projektet har varit att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-konferensen om trafiksäkerhet i Stockholm i februari 2020.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med projektet har varit att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-konferensen om trafiksäkerhet i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the next steps, se länk 200113_final-report-single.pdf (roadsafetysweden.com)

Vi har genomfört en seminarieserie med tre sessioner under perioden januari till mars 2021. Seminarierna har gästats av bland annat representanter från den akademiska expertgruppen som skrivit boken Saving Lives Beyond 2020 – The Next Steps, samt andra aktörer i samhället som har kunnat bidra till, samt förklara innehållet i rekommendationerna på ett tydligt och inspirerande sätt. Seminarierna har syftat till att höja kunskapen och inspirera till att ta sig an det nya tankesättet som presenteras i boken. Vi har samlats runt rekommendationerna för att kartlägga relevanta forskningsfrågor, aktuellt kunskapsläge, eventuella gap och för att skapa projektidéer för framtida multidisciplinär forskning inom SAFER.

Cirka 150 personer från över 50 olika företag/organisationer har deltagit i aktiviteterna, flertalet i alla tre sessionerna. Målet har också varit att vissa idéer ska kunna inkluderas i framtida projektansökningar samt att kunskapen ska bidra till att de svenska parterna blir mer relevanta även i större ansökningar, t ex inom europeiska ramprogram. Vi samlade många bra idéer för hur vi som ett nästa steg skulle kunna bidra med värdeskapande forskning för implementering av rekommendationerna. Vi har primärt fördjupat oss i rekommendationerna #1 och #2; hållbarhetsrapportering och upphandling, #9 Teknik (forskning och implementering av redan befintlig kunskap) och den mer övergripande frågan kring vilka aktörer som kan vara relevanta för forskare inom trafiksäkerhet att samarbeta med i en större utsträckning än vad som görs idag.

Vår huvudsakliga slutsats är att potentialen för att forskare inom trafiksäkerhet ska kunna bidra till att uppfylla de nya trafiksäkerhetsmålen till 2030 genom användande av de nio rekommendationerna från den akademiska expertgruppen för skriften Saving Lives Beyond 2020 – the next steps, är mycket stor. Projektet har genererat kunskap som ska implementeras i trafiksäkerhetsforskning med syfte att minska antalet skadade och dödade i trafiken enligt det globala hållbarhetsmålet 3.6. Vi har inom ramen för projektet fått ett mycket gott underlag för relevanta forskningsfrågor och vi bedömer också att vi lyckats uppnå projektets mål att öka kunskapen om Stockholmsdeklarationen och hur vi inom forskarkåren kan tillgodogöra oss rekommendationerna och bidra till globala hållbarhetsmålen. Projektet har bidragit till att flera mer konkreta idéer till framtida projekt för att bidra till de nya trafiksäkerhetsmålen.

I den här slutrapporten presenterar vi de forskningsfrågor vi under projektet har identifierat som relevanta och där vi som ett kunskapscentrum och en forskningsplattform kan bidra med kunskap i framtida projekt.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Malin Levin, SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers
E-mail: malin.levin@chalmers.se, Web: www.saferresearch.com

Trafikverkets beteckning: 20/104378 ”Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer”

Projektet slutrapporterades augusti 2021.

Slutrapport: Kunskapsspridning och implementering av Stockholmsdeklarationens 9 rekommendationer (pdf, 345 kB)