Kommunens trafiksäkerhetsarbete för oskyddade trafikanter

Goda förutsättningar för aktiva transporter, som att promenera eller att cykla när vi tar oss till våra destinationer, är viktiga aspekter i den hållbara staden och dessutom något som kan förbättra folkhälsan.

Många kommuner har identifierat säkerheten för oskyddade trafikanter som ett problem och arbetat fram vägledande strategier för hur de ska arbeta preventivt med denna trafikantgrupp, emellertid varierar åtgärderna bland kommunerna.

Syftet med denna studie har varit att identifiera och teoretiskt granska, praktiskt och/eller empiriskt välgrundade interventioner som främjar säkerheten för i första hand cyklister och fotgängare. För att skapa en uppfattning om den rådande situationen har kommuner intervjuats om hur de ser på och arbetar med frågan. Tolv intervjuer genomfördes med kommuner av varierande storlekar spridda över landet och intervjumaterialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet visar att det finns ett starkt engagemang för att främja säkerheten för oskyddade trafikanter, men att arbetet hämmas av bristande systematik, knappa ekonomiska resurser och att även brist på kunskap kan utgöra ett hinder. Hastighetsreducerande åtgärder dominerar som främsta trafiksäkerhetsåtgärd, dock har separering av trafikslagen fått ett större fokus och utbyggnad och underhåll av GC-vägar prioriteras.

Det framstår som att en systematisk och genomtänkt planering förtydligar målen och ger trafiksäkerhetsarbetet en tydligare inriktning för samtliga kommuner, oavsett storlek. Förutom det så kan ett fortsatt steg för att främja säkerheten för oskyddade trafikanter och samtidigt skapa bättre förutsättningar för aktiv transport vara att tydliggöra indikatorerna för uppföljning av trafiksäkerheten mot skyddade trafikanter.

Kontaktperson: Johanna Gustavsson, Karlstads Universitet, Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, Universitetsgatan, 651 88 Karlstad. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss ovan

Kommunernas trafiksäkerhetsarbete för oskyddade trafikanter, slutrapport med ändringar (pdf-fil, 1 MB)

(Trafikverkets beteckning: TRV 2018/26243 ”Indikatorer för uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet för oskyddade trafikanter”)

Projektet har utförts 2018-2019. Projektet slutrapporterades i januari 2020.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.