Jämförande vinterskomätningar

Hur gummi interagerar med is har studerats ingående inom vinterdäcksområdet. Ett försök till motsvarande studier vad gäller vinterskor har påbörjats.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Under åren 2010 till 2012 skadade sig i genomsnitt drygt 25 000 fotgängare per år i halkolyckor till följd av snö och is. Med skada menas här att skadan varit så allvarlig att vederbörande uppsökt en akutmottagning.

Hur gummi interagerar med is har studerats ingående inom vinterdäcksområdet. Ett försök till motsvarande studier vad gäller vinterskor har påbörjats.

Projektet har undersökt variation mellan tidpunkt, mättillfälle och mätyta för halkmätningar med tribometer baserad på testfot som träffar yta vid känd vinkel och hastighet. Referensklackar av Neolite och SBR har jämförts mot sträv referensyta samt isig asfalt. Jämförelse har också gjorts med kommersiell vintersula. SBR referensklack uppvisar signifikant högre mätvärden på isig asfalt jämför med neolite referensklack, men denna skillnad föreligger ej på sträv referensyta.

Kommersiell vintersula uppvisar liknande absoluta mätvärden som SBR referensklack på isig asfalt men normaliserat med mönsterarea (m2) är mätvärden för kommersiell vintersula högre på isig asfalt än för SBR referensklack.

Sammantaget finns tre delar som behöver vara likvärdiga mellan jämförande mätningar; isens egenskaper i form av främst temperatur, sulans förberedelse i form av konditionering och eventuell tvätt /slitage och mätningarnas beskaffenhet där variation för upprepade mätningar jämförs med skillnad mellan olika sulor. Vidare bör diskuteras huruvida skillnader i mönsterarea ska hanteras med normalisering.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: RISE, Viveca Wallqvist, e-post viveca.wallqvist@ri.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/108636  ”Jämförande vinterskomätningar” (pdf, 2 MB)

Projektet slutrapporterades september 2021.