ISO 39001 – Certifiering i trafiksäkerhet. Intervjuer med gods- och persontransportföretag

I projektet har NTF genom intervjuer med tio företag undersökt vad man kan vinna på att certifiera sig i trafiksäkerhet enligt ISO 39001.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

ISO 39001 är en internationell standard som beskriver ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet. Det har varit möjligt att certifiera sig sedan år 2013. Drygt 100 företag är certifierade av Sveriges Åkeriföretag som utför tredjepartsrevisioner. Ytterligare 10 företag är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

I projektet har NTF genom intervjuer med tio företag undersökt vad man kan vinna på att certifiera sig i trafiksäkerhet enligt ISO 39001. Det övergripande syftet har varit att erhålla kunskap som kan bidra till att fler aktörer väljer att arbeta systematiskt med trafiksäkerhet enligt standarden.

Det är två persontransportföretag och åtta godstransportföretag som besökts och där någon/några från ledningen intervjuats. Företagen har i de flesta fall varit certifierade i kvalitet (ISO 9001) och/eller miljö (ISO14001) innan man certifierades i ISO 39001. De företag som är certifierade av Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har dessutom i de flesta fall redan haft en certifiering i trafiksäkerhet.

Beslutet att certifiera sig har för flera företag berott på att kunder ställt krav eller att det varit ett krav vid upphandling. Detta krav har dock främst gällt miljöcertifiering, men även kvalitetscertifiering, och enbart för något företag trafiksäkerhetscertifiering. De flesta företagens uppfattning är att ISO 39001-certifieringen är ganska okänd i Sverige, i motsats till certifieringarna i kvalitet och miljö som har funnits längre och berör fler företag. Många av företagen visar på sina webbplatser att de är certifierade och certifikaten finns där. Man skickar också med certifikaten vid upphandlingar.

Genom certifieringen i ISO 39001 har företagen blivit tydligare med att kommunicera trafiksäkerhet till sina anställda. I certifieringen finns rutiner för hur verksamheten ska fungera vid olika tillfällen vilket också ger en tryggare och bekvämare arbetsmiljö. Certifieringen bidrar till att bra trafiksäkerhetssystem väljs när nya fordon köps in, vilket också påverkar arbetsmiljön positivt. I fordonen finns ofta flera tekniska stödsystem som kan hjälpa föraren att köra trafiksäkert. Många av företagen har system som hjälper föraren att planera sin körning och som mäter körsätt. Mätningarna följs upp kontinuerligt och kommuniceras till föraren. Inom standarden finns ett antal trafiksäkerhetsfaktorer som företagen måste beakta. I rapporten beskrivs hur dessa mäts och följs.

Tack vare certifieringen i ISO 39001 kan trafiksäkerheten aldrig tappa fokus, när vardagen och den ekonomiska verkligheten annars skulle kunna göra att man prioriterar fel. Flera av företagen hade redan ett utvecklat trafiksäkerhetsarbete och certifieringsprocessen har mer handlat om att anpassa sitt arbetssätt och säkerställa att man uppfyller standardens kriterier. Genom certifieringen får företagen ett mer strukturerat arbetssätt, mer ordning och reda, och en röd tråd genom allting. Man får en större insikt i hur olika saker påverkar varandra, till exempel hur stress påverkar skade-statistiken. Allt går mycket snabbare och enklare när rutiner finns, och dokumentation finns kvar av sådant som man annars skulle glömt. Det systematiska arbetssättet gör också att man hittar kostnadsfördelar. Genom att vara certifierad och köra trafiksäkert erhålls också minskade kostnader för skador, både på personal och fordon.

Flera företag nämner att man ser certifieringen som en affärsnytta och konkurrensfördel. Andra företag nämner att det inte ger något extra mervärde med ISO 39001, att man inte får bättre avtal eller bättre betalt. Att vara certifierad i både kvalitet, miljö och trafiksäkerhet upplevs dock som en good-will för företaget. Sammanfattningsvis upplevs att certifieringen ger ett tydligt ställningstagande för trafiksäkerhet vilket mottas positivt av anställda, kunder, myndigheter och andra intressenter. Certifieringen leder till en större trafiksäkerhet och en bättre arbetsmiljö för personalen vilket är mycket viktigt. Kvaliteten höjs på företaget och man blir också en mer attraktiv arbetsgivare.

Flera av de intervjuade företagen anser att ett bra sätt att få fler företag att certifiera sig är att det ställs krav om ISO 39001 i upphandlingar. Trafikverket, Transportstyrelsen och andra myndigheter borde marknadsföra ISO 39001-standarden så att den blir känd och att kunder börjar ställa krav på certifierade företag, att det blir ett självklart krav i upphandlingar. Även sänkta försäkringspremier nämns som ett incitament till att få fler att certifiera sig.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

NTF, Susanne Gustafsson, susanne.gustafsson(at)ntf.se, 0766-238209

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/94203 " Intervjuundersökning bland företag som använder ledningssystemet ISO 39001"

Projektet utfördes under 2018, slutrapporterades september 2018.