Gatuvård – en förstudie

Fallolyckor utgör en stor kostnad för både landsting och kommuner. Flertalet studier visar att trots kraven på kostnadsbesparingar är det ekonomiskt lönsamt att åtgärda trafikmiljöer för att förhindra dessa olyckor.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Säkerhet, folkhälsa, klimat och miljö som berör fallolyckor och aktiv mobilitet är områden som engagerar och berör många olika aktörer.

Landstingets sjukvårdskostnader för fallolyckor utgör 40% av de sammanlagda offentliga kostnaderna för fallolyckor och vägtrafikolyckor, där även kommunerna har stora kostnader för fallolyckornas sjukvårdskostnader.

Flertalet studier visar att trots kraven på kostnadsbesparingar är det ekonomiskt lönsamt att åtgärda trafikmiljöer för att förhindra dessa olyckor.

Det görs stora satsningar med allokerade medel för en aktiv mobilitet. Att då öronmärka en del medel för åtgärder för att förhindra olyckor kan utöver kostnadsbesparingen också främja uppsatta mål om minskat stillasittande och ökad andel aktiva transporter.

För att löpande erhålla en helhetsbild av utmaningarnas storlek, åtgärdernas effekter och utvecklingen över tid, kopplat till åtgärder och andra faktorer, behöver samordning ske mellan aktörerna, både beträffande insatser och medel.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: RISE Research Institutes of Sweden, Viveca Wallqvist e-post viveca.wallqvist@ri.se

Trafikverkets beteckning: 2018/25732 Gatuvård – förstudie (pdf, 1 MB)

Projektet slutrapporterades september 2021.