Förstudie - Villkorlig körkortsåterkallelse med ISA vid hastighetsöverträdelse

Syftet med projektet har varit att genomföra en förstudie för att kartlägga intresset för ett införande dels från förarna som riskerar indragning av körkort, dels från politiker.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Undersökningen i den sistnämnda gruppen har riktats till ledamöter i riksdagens trafikutskott.

För att uppnå projektets syfte har vi gjort en litteraturstudie för att kunna redovisa en översikt av erfarenheter av försök med ISA, både i Sverige och internationellt. Litteraturstudien har använts för att i rapporten kunna teckna en bakgrund till ISA-utvecklingen fram till idag och dess möjligheter i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

Vidare har vi genomfört två olika enkätstudier, den ena med personer som fått körkortet återkallat på grund av hastighetsöverträdelse och den andra med ledamöter i riksdagens trafikutskott. Resultaten av litteraturstudien och enkätstudierna redovisas i denna rapport.

Litteraturstudien visar att de erfarenheter som har gjorts fram till idag är att användning av ISA har en potential att påverka förares körbeteende så att hastighetsefterlevnaden och därmed trafiksäkerheten förbättras. Resultaten från de svenska fältförsöken med ISA 1999-2002 visar t.ex. att de förväntade positiva effekterna uppnåddes och faktiskt också överträffades. I försöken uppnåddes bättre trafiksäkerhet utan att för den skull den genomsnittliga restiden förlängdes. Likaså uppvisar försöksprojektet Grönt ljus där MHF var en av aktörerna uppnåddes tydligt positiva resultat på körvanorna enligt de utvärderingar som gjordes. Idag har flera försäkringsbolag infört försäkringslösningar som med ISA som verktyg premierar god hastighetsefterlevnad. Internationella försök i andra europeiska länder indikerar också att användning av ISA-teknik kan vara av stor betydelse för hastighetsefterlevnad och trafiksäkerhet på de europeiska vägarna.

Vi kan efter genomförda enkäter och telefonintervjuer konstatera att det finns ett stort intresse för att hitta metoder och använda tekniska lösningar för att få till ett ändrat körsätt för de som fått sitt körkort återkallat på grund av hastighetsöverträdelser.

I enkäterna och intervjuerna med de fordonsförare som fått sitt körkort återkallat under 2018 har samtliga medverkande svarat att om möjligheten funnits att ingå i ett villkorat körkortsprogram med ISA så hade man valt den möjligheten. Hela 94 % uppger också att återkallelsen har påverkat negativt i vardagen. 11 % av de svarande uppger att de har kört bil någon gång under återkallelsetiden. Bland ledamöterna i trafikutskottet som besvarat vår enkät är också tendensen tydlig. Samtliga ledamöter som besvarat enkäten eller telefonintervjuerna har ställt sig positiva till ett försöksprojekt med alkolås med villkor om ISA. Alla anser dessutom att det i så fall skulle vara ett loggande och varnande system.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Förstudie - Villkorlig körkortsåterkallelse med ISA vid hastighetsöverträdelse (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/93912 ”Förstudie - Villkorlig körkortsåterkallelse med ISA vid hastighetsöverträdelse”

Projektet slutrapporterades april 2019.