Ett verktyg för klassificering av cykelbanor

Cyklister är särskilt utsatta i trafiken och innehar cirka en tredjedel av trafikrelaterade sjukhusnätter. Den vanligaste typen av olyckor för cyklister är singelolyckan som står för cirka 80 %.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Av dessa går 60 % att relatera till drift och underhåll vilket innebär att det finns stora möjligheter till förbättring av säkerheten för cyklister. För att kunna förbättra infrastrukturen för cykel är det viktigt att veta vilka brister som finns i dagsläget. Det finns utförliga riktlinjer för hur infrastrukturen ska utformas vid nybyggnation, dock saknas en utförlig metod som beskriver hur inventering skall utföras av redan befintlig infrastruktur, för att säkerställa att den främjar god trafiksäkerhet.

För att få en gemensam tolkning av de riktlinjer som finns gällande utformning av cykelbanor behövs en objektiv metod. En detaljerad och systematisk utvärdering av cykelbanor kan utgöra en omfattande grund för planeringsprocesser och underlättar beslutsfattandet genom att skapa möjligheten att prioritera mellan olika åtgärder utifrån behov. Detta är en grundläggande förutsättning för att utveckla den befintliga cykelinfrastrukturen.

Studiens syfte är att skapa ett verktyg med hög systematik som möjliggör jämförbara data och övergripande inventeringar av den befintliga infrastrukturen för cykel. Verktyget ska på ett kvantitativt och objektivt sätt betygsätta cykelbanors standard.

Verktygen inrymmer en omfattande metod som skapar ett detaljerat underlag av cykelbanornas tillstånd. Indikatorerna har tagits fram ur riktlinjer för cykelbanor så som GCM-handboken och VGU. Dessa har dock fått anpassas för att göra en utvärdering rimlig. Bedömningen ger ett betyg från 0-100 på cykelbanan. Det som mäts av verktygen är: Cykelbanebredd, Belysning, Siktlinje, Kurvradie, Ojämnheter, Hinder, Separering, Lutning, Typ av korsning, Vägvisning.

Resultatet kan sedan visualiseras i ArcGIS för att ge en god överblick över den befintliga infrastrukturen för cykel.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Ett verktyg för klassificering av cykelbanor (pdf-fil, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/94191 ”Ett verktyg för klassificering av cykelbanor”

Projektet slutrapporterades maj 2019.