Dialogplattform för regioner och kommuner om bekämpning av halkolyckor

I denna rapport skissas en regional plattform där regioner och kommuner gemensamt kan diskutera kostnader, halkbekämpningen och vilka prioriteringar som behövs.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Halkolyckorna kostar mera samhällsekonomiskt än insatserna för halkbekämpning. Därför skulle det vara lönsamt att satsa mera på halkbekämpning. Det är en angelägenhet mellan regionerna – som har hand om dem som skadas i halkolyckor – och väghållarna som svarar för halkbekämpningen.

I denna rapport skissas en regional plattform där regioner och kommuner gemensamt kan diskutera kostnader, halkbekämpningen och vilka prioriteringar som behövs.

Plattformen bygger på olycksdata från Strada, olyckskostnader från ASEK samt kommunernas uppgifter om halkbekämpningen.

Plattformen är fullt genomförbar i dagsläget. Data finns, är enkla att komma åt och kvaliteten kommer att utvecklas allt eftersom regioner och kommuner tar upp gemensamma diskussioner om halkolyckorna. Exempelvis kan registreringsrutinerna i Strada få ett väsentligt påskjut om data efterfrågas på detta sätt.

Plattformen kan implementeras regionvis och utvecklas successivt av de berörda regionerna och kommunerna efter deras varierande behov och förutsättningar.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Fotgängarnas förening, FOT, Krister Spolander, e-post krister@spolander, www.fot.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2020/25438 Modell för kommunvis redovisning av skadekostnader och åtgärdskostnader för halkolyckor (pdf, 2 MB)

Projektet slutrapporterades december 2021.