Trygghet och säkerhet i trafiken för yrkesverksamma inom cykeldistribution

En studie som syftar till att ta reda på cykeldistributörers erfarenhet av faktisk och upplevd säkerhet. Det ska ge stads- och trafikplanerare ökad insikt för att kunna bidra till säkra trafikmiljöer.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Cykeldistribution är en bransch på frammarsch vilket kommer att betyda fler cykeldistributörer som transporterar varor och gods. Att dagligen röra sig i olika trafik- och stadsmiljöer ger cykeldistributörer stor vana och erfarenhet av att röra sig i trafiken, samtidigt som det innebär en ökad riskexponering för olyckor.

Syftet med studien är att ta reda på cykeldistributörers erfarenheter av faktisk och upplevd trygghet och säkerhet. Ökad kunskap ska ge stads- och trafikplanerare ökad insikt om behov och förutsättningar för cykeldistribution och på så vis kunna bidra till säkra och trygga trafikmiljöer.

Studien har genomförts genom insamling av olycksstatistik och genomförande av webbenkät. Studien fokuserar på frågor om faktisk och upplevd säkerhet bland yrkesverksamma cykeldistributörer utifrån följande aspekter:

  • •Vilka faktiska och upplevda erfarenheter av olyckor finns bland cykeldistributörer?
  • •Vilka trafiksituationer och regler påverkar cykeldistributörers trafiksäkerhet?
  • •Vilka andra, yttre aspekter påverkar cykeldistributörers arbetsmiljö?
  • •Hur upplever cykeldistributörer samspel och interaktioner med andra trafikanter?
  • •Har cykeldistributörer särskilda uppförandekoder, erfarenhet av utbildning om trafiksäkerhet och hur är deras syn på sitt eget trafikbeteende när det kommer till regelefterlevnad?
  • •Finns det åtgärder som skulle kunna innebära ökad trygghet och säkerhet för cykeldistributörer?

Upplevd och faktisk säkerhet

Studien visar att en majoritet av cykeldistributörer upplever att de är säkra i trafiken. Samtidigt har många erfarenheter av olyckor och det finns också en mängd specifika situationer och regler som pekas ut som farliga och otydliga. Osäkra trafiksituationer är framförallt där cykelväg korsar eller korsas av bilväg såsom högersvängande motorfordon, korsningar, rondeller och utfarter; vilket stärks ytterligare av att en majoritet av cykeldistributörerna anger att flest konflikter i trafiken uppstår med förare av motorfordon.

Parametrar som påverkar säkerheten

Ytterligare resultat från studien är att ambitionen att följa trafikregler inte alltid går att förena med sin egen eller andra trafikanters trafiksäkerhet eller utförande av arbetsuppgifter. Undermålig drift och underhåll av vägarna, framförallt snö, is, rullgrus och hala löv har också visats bidra starkt till den upplevda osäkerheten och även risk för olyckor. Studien visar även att cykeldistributörer upplever att el-assistans påverkar deras trafiksäkerhet både positivt och negativt. Vissa situationer, såsom cykling i backar med lastat gods blir enklare, men en större uppmärksamhet krävs också då andra trafikanter inte är vana vid hur fort en cykel med el-assistans rör sig.

Förslag på åtgärder

Förslag på regelåtgärder som skulle förbättra trygghet och säkerhet i trafiken är sänkta bashastigheter i tätort, tillåtet att cykla höger vid rödljus, tillåtet att som cykeldistributör cykla på trottoar samt mer enhetlighet och tydlighet gällande företrädesregler.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Koucky & Partners AB, Martin Forsberg, tfn: 031-80 80 50, e-post: info(at)koucky.se

Projektet utfördes under 2017. Projektet slutrapporterades november 2017.

Trygghet och säkerhet i trafiken för yrkesverksamma inom cykeldistribution (pdf-fil, 2,4 MB, öppnas i nytt fönster)
Trafikverkets beteckning: TRV 2016/84425 " Trygghet och säkerhet i trafiken för yrkesverksamma inom cykeldistribution".