Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sjukskrivning efter fallolycka respektive kollision med annan trafikant

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Tidigare studier visar att fotgängare oftast skadas i fallolyckor, även om de mest allvarliga olyckorna sker då en fotgängare blir påkörd av ett motorfordon. Kunskapen är i dagsläget mycket begränsad om långsiktiga konsekvenser av trafikolyckor bland fotgängare. Syftet med studien är att få kunskap om samband med personskador bland fotgängare arbetsför ålder och sjukfrånvaro.

En landsomfattande registerbaserad studie, inkluderande alla 5576 personer i åldrarna 16-64 år och bosatta i Sverige, som 2010 fick specialiserad sjukvård på grund av en personskada som fotgängare inklusive fallolyckor inom vägtransportsystemet har genomförts. Vi analyserade fotgängare med ny, pågående eller ingen sjukfrånvaro eller sjuk- och aktivitetsersättning. Odds ratios (OR) med 95% konfidensintervall för ny sjukfrånvaro beräknades. Analyserna justerades för ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland, typ av boenderegion, civilstånd, förekomst av deltids sjuk- eller aktivitetsersättning och typ av olycka, typ av skada och skadad kroppsregion.

En något större andel av de skadade var kvinnor (56%), och antalet skadade ökade med ålder. En femtedel (20%) fick ett nytt sjukskrivningsfall som varade mer än 14 dagar i samband med olyckstillfället medan majoriteten inte hade någon ny sjukfrånvaro. Den vanligaste typen av olycka var fall på snö och is (36%) eller halkning, snavning eller snubbling (28%). Totalt utgjorde olyckor där fotgängarna blev skadad i en kollision med fordon 17%. Frakturer var den vanligast förekommande skadetypen och hade högst OR för ny sjukfrånvaro. Personskador på armar och ben var vanligast och allra högst OR för ny sjukfrånvaro hade gruppen med skador på underarmen och armbågen följt av skador på underbenet, ankeln och foten.

Studien lyfter de långsiktiga konsekvenserna av en olycka genom att visa att en femtedel av de skadade fotgängarna påbörjade en ny sjukfrånvaro längre än 14 dagar i samband med olyckstillfället. Studien bekräftar att de flesta olyckorna härrörde från halkningar, snavningar eller snubblingar och en stor andel av dessa skedde på snö och is. Vidare belyser studien skillnaden jämfört med den nationella definitionen av trafikolycka där endast olyckor där fotgängare kolliderar med ett fordon ingår, med den definitionen skulle 83% av de fotgängarolyckor som föranlett specialiserad vård som identifierats i denna studie exkluderats.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, avd försäkringsmedicin, Stockholm Emilie Friberg, e-post emelie.friberg@ki.se, tel 08-524 832 33

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/108090, Sjukskrivning efter fallolycka respektive kollision med annan trafikant

Projektet slutrapporterades februari 2021.

Slutrapport: Sjukskrivning efter fallolycka respektive kollision med annan trafikant (pdf, 538 kB)