Fallolyckor bland gångtrafikanter

En studie som sammanställer och kartlägger kunskap om skador på fotgängare vid fallolyckor. Den tar också fram möjliga åtgärder för att minska risken för allvarlig skada och föreslår testmetoder.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

I trafikmiljön svarar fotgängare för cirka en tredjedel av alla som skadas, och är därmed den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador. Majoriteten (95 %) skadar sig singelolyckor, dvs olyckor där fotgängare faller utan att någon annan part har varit involverad. År 2010 skadades totalt ca 12 000 fotgängare i samband med fallolyckor i trafikmiljön. Vidare blev drygt 4 000 allvarligt skadade (≥1% invaliditetsgrad), och av dessa blev ca 370 personer mycket allvarligt skadade (≥10% invaliditetsgrad). Detta innebär att ungefär var fjärde fallolycka leder till bestående men, i form av någon grad av invaliditet, och nästan var tionde person som skadas allvarligt får en invaliditetsgrad på ≥10%. Trafikverket uppskattar att antalet dödsfall på grund av fallolyckor i trafikmiljön årligen uppgår till 100–300. Äldre personer och kvinnor är hårdast drabbade av fallrelaterade skador; hälften av alla skadade fotgängare är kvinnor ≥50 år.

Åldersfördelningen/ålderspyramiden i Sverige och i många andra länder förskjuts snabbt mot en ökande andel äldre och en minskande andel yngre, till följd av ett lågt barnafödande och en hög och ökande medellivslängd. På grund av den ökande och åldrande befolkningen kommer problemet med fallrelaterade skador att växa.

Målet med den här studien är:

  • att sammanställa och sprida kunskap om fotgängares fallolyckor (singelolyckor)
  • att kartlägga vad man vet om skadebilder, skademekanismer och toleransnivåer
  • att studera möjliga (passiva) åtgärder för att reducera risken för allvarlig skada och död
  • att föreslå testmetoder

Studien har fokuserat på kroppsregionerna höft, handled och huvud. Höftfrakturer och huvudskador tillhör de allvarligaste skadorna som fotgängare kan råka ut för. Exempelvis har ungefär var tredje höftfrakturpatient avlidit inom ett år efter skadan. Handledsfrakturer är mycket vanligt förekommande och drabbar företrädelsevis kvinnor >45 år. Det finns potential att förebygga handledsfrakturer med hjälp av personskydd; däremot verkar underlaget inte ha någon större effekt på skadeutfallet. Både höftfrakturer och huvudskador skulle dock förebyggas med hjälp av både personskydd och/eller genom att installera stötdämpande underlag i fotgängarnas trafikmiljö.

Arbetet adresserar speciellt säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt att människor i alla åldrar ska kunna ta sig fram som gångtrafikanter utan att bli skadade, eller känna rädsla för att de kan bli skadade, på grund av en fallolycka. Rapporten ger en förtydligad bild av riskerna och följderna av fallolyckor och vilka olika faktorer som bidrar till risken. Rapporten ger ett viktigt beslutsunderlag för framtida insatser inom till exempel väghållning, skadeprevention och forskning.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson:
Anna Carlsson, Chalmers Industriteknik, Chalmers Teknikpark
412 88 Göteborg
www.cit.chalmers.se

eller
Mats Svensson
Chalmers Tekniska Högskola, Tillämpad Mekanik, Fordonssäkerhet,
412 96 Göteborg

För övriga kontaktuppgifter, se under Kontakta oss.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/71828 "Studie med avseende på fallolyckor hos gångtrafikanter och cyklister med inriktning på biomekanik"

Projektet utfördes under hösten 2013 tom hösten 2015. Projektet slutrapporterades september 2015.

Rapporten Studie med avseende på fallolyckor hos gångtrafikanter och cyklister med inriktning på biomekanik (pdf-fil, 10,4 MB)