Är trafiksäkerheten jämnt fördelad? Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Sedan Nollvisionen infördes har trafiksäkerhetsarbetet kommit långt i Sverige i att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. Stora utmaningar kvarstår dock vad gäller trafiksäkerhetssituationen för oskyddade trafikanter.

Det finns också indikationer på att trafiksäkerheten är ojämnt fördelad mellan olika grupper och områden i samhället.

I det här projektet har analys gjorts för hur jämnt fördelad trafiksäkerheten är mellan olika grupper i samhället. Genom en litteraturgenomgång har trafiksäkerhetssituationen för olika grupper av oskyddade trafikanter undersökts utifrån ålder, kön, etnicitet och socioekonomi. Kvinnors och mäns utsatthet som oskyddade trafikanter har analyserats genom olycksdata från försäkringsbolaget IF och STRADA samt exponeringsdata från RVU Sverige.

I projektet har även trafiksäkerhetsarbetet i tre kommuner (Lund, Göteborg och Huddinge) analyserats genom geografisk fördelningsanalys i GIS. Frågan för analysen har varit hur fördelningen ser ut för olyckor med fotgängare och cyklister, medborgares synpunkter på trafiksäkerhet och genomförda trafiksäkerhetsåtgärder för olika områden i kommunerna utifrån socioekonomi, andel utlandsfödda och andel kvinnor/män i dagbefolkningen.

I projektet togs rekommendationer fram för en jämställd och rättvis trafikplanering som bidrar till mer jämnt fördelad trafiksäkerhet. Dessa rekommendationer handlar bland annat om att utbilda och bryta normer, systematiskt konsekvensbedöma åtgärdsplaner, presentera könsuppdelad statistik och initiera mer forskning och uppföljning om trafiksäkerhet och mobilitet hos olika grupper av oskyddade trafikanter utifrån ålder, kön, socioekonomi och etnicitet.

Slutrapport: Är trafiksäkerheten jämnt fördelad? Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten  (pdf-fil, 4,2 MB)

Kontaktperson: Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB, Vävaregatan 21, SE-222 36 Lund, se kontaktuppgifter under Kontakta oss ovan.

(Trafikverkets beteckning: (TRV 2018/26220) ” Är trafiksäkerheten jämnt fördelad? Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerhetsarbetet”)

Projektet har utförts under 2018 och 2019. Projektet slutrapporterades i februari 2020.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.