Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äldre cyklisters syn på sin egen möjlighet att påverka sin säkerhet i trafiken

Studien ger 22 rekommendationer till äldre cyklister för att öka sin säkerhet. Det konstateras även att utbildningar för äldre cyklister har stor utvecklingspotential.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Studiens viktigaste fynd:

 1. 22 rekommendationer riktas till äldre cyklister om åtgärder som de själva kan vidta för att skydda sig mot olyckor och skador i cykeltrafiken.
 2. Utbildningar för äldre cyklister i ökad säker cykling har en stor utvecklingspotential.

Bakgrund och genomförande

Under perioden 2015-2019 omkom 105 cyklister i Sverige. Av dessa var 61 cyklister över 65 år vilket motsvarar 58 % av samtliga dödade cyklister.

Projektet baserades på en litteraturöversikt och 17 intervjuer med cyklister mellan 65 och 83 års ålder, projektet inriktades på tre områden inom vilka äldre cyklister kan påverka sin egen säkerhet: cykelhjälmsanvändning, cykelns utrustning och status och risksituationer i trafiken.

Hjälmanvändningen bland de intervjuade cyklisterna är högre bland de som cyklar längre sträckor än de som cyklar kortare sträckor. De intervjuade cyklisterna använder cyklar som i regel är i gott eller mycket gott skick. De största problemen med cyklarna uppges vara för hög sadelhöjd (huvudsakligen kvinnor) och för högt insteg (huvudsakligen män). Båda dessa problem ökar olycksrisken i samband med av- och påstigning. Alltför hög sadelhöjd leder dessutom till vingelproblem. Cykling i korsningar anses vara komplicerat och farligt. Vingel i korsningar, t.ex. i samband med av- och påstigning, innebär ökad risk för påkörningar. En majoritet av de intervjuade cyklisterna uppgav att de har cyklat efter att ha druckit alkohol. Det finns en viss acceptans för ett måttlighetsdrickande i samband med cyklandet. Enligt de intervjuade äldre cyklisterna är det den ökade olycksrisken snarare än den ökade kroppsliga skörheten som är avgörande för hur länge de kan tänka sig att fortsätta cykla.      

Bland de intervjuade cyklisterna finns ett intresse för utbildning och information om hur deras cykling kan göras säkrare. Pensionärsorganisationerna, inklusive deras lokala föreningar, ses som möjliga plattformar för utbildnings- och informationsinsatser. Hur utbildningar för äldre cyklister ska utformas och genomföras i framtiden är en central utvecklingsfråga.

Slutsatser

Studien innehåller 22 rekommendationer riktade till äldre cyklister som handlar om åtgärder som de själva kan vidta för att skydda sig mot olyckor och skador i cykeltrafiken. Bland dessa finns följande:

 • Alltid använda cykelhjälm, även vid kortare cykelsträckor.
 • Alltid avstå från alkohol i samband med cykling.
 • Försöka undvika cykla i korsningar utan trafikljus och cirkulationsplatser.
 • Inte blint lita på högerregeln i korsningar.
 • Säkerställa fria ytor omkring sig när man börjar cykla, till exempel vid en korsning.
 • Försöka leda cykeln vid passager som känns otrygga.
 • Planera cykelturen efter den säkraste vägen även om den är längre.
 • Sänka sadelhöjden för att alltid kunna ha markkontakt med fötterna när man sitter på sadeln.
 • Vid inköp av cykel välja en cykeltyp av rätt storlek och som möjliggör att sadelhöjden går att sänka tillräckligt mycket.
 • Göra en balansanalys i samband med hälsokontroller och att regelbundet balansträna för att bibehålla god balans.
 • Att hellre långsiktigt planera och förbereda avslutandet av cyklandet än att låta en olycka eller allvarlig incident utgöra orsaken till att man slutar cykla.

För att långsiktigt kunna främja äldre cyklisters säkerhet behövs en systematisk uppbyggnad av kunskap om hur äldre cyklister hanterar olika moment i sin cykling som exempelvis avstigning, påstigning, start, stopp, vingel, väjningssituationer, fall från cykeln och cykling i korsningar. Det är likaså angeläget att närmare kartlägga äldre cyklisters alkoholvanor i samband med cykling.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Magnus Andersson, Cajoma Consulting, Uppsala, tel 018-500 965, 070-29 48 301

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/27258  ”Äldre cyklisters syn på sin egen möjlighet att påverka sin säkerhet i trafiken” (pdf, 802 kB)

Projektet utfördes under 2019-2020. Projektet slutrapporterades augusti 2020.