Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Utgångspunkten för arbetet med säker vägtrafik i Sverige är nollvisionen. Den innebär att det långsiktiga målet för trafiksäkerhetspolitiken i Sverige är att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Riksdagen, regeringen, Trafikverket, kommunerna och alla andra systemutformare, har att hantera den officiella programteori som formulerades i riksdagens nollvisionsbeslut år 1997. Denna teori säger följande:

(1) Systemutformarna har det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning.

(2) Trafikanterna har ansvar för att följa det regelverk som gäller för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning.

(3) Om trafikanterna inte följer regelverket eller om personskador uppstår vid en olycka måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt.

Den del i nollvisionen som avser trafikantansvaret – och i bredare bemärkelse civilsamhällets och lokalsamhällets ansvar – har inte definierats eller preciserats på ett tydligt sätt.

Studien försöker visa hur ett nerifrån-och-upp-perspektiv skulle kunna se ut och vad det kan tillföra svensk trafiksäkerhetspolitik. Studien fokuserar därför på vad det civila samhällets organisationer och de enskilda medborgarna kan göra för att öka trafiksäkerheten i lokalsamhället och hur de kan bistås av kommuner och andra systemutformare.

Studien redovisar två litteraturöversikter om framgångsrik lokal aktörssamverkan för trafik- säkerheten, en internationell och en nationell. Studien innehåller vidare fyra fallstudier om hur aktörssamverkan i lokalsamhället kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

Cajoma Consulting Magnus Andersson, Uppsala, e-post info@cajomaconsulting.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/86287 "Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället"

Projektet utfördes under 2017. Projektet slutrapporterades mars 2018.

Slutrapport: Aktörssamverkan för trafiksäkerhetsinitiativ i lokalsamhället (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)