En bil som tankas

Trafikverkets klimatarbete

Trafikverket arbetar med att möjliggöra utveckling för god tillgänglighet i ett hållbart samhälle, där minskad klimatpåverkan är en viktig del. Det gör vi både genom egna åtgärder och genom samarbete med andra.

Trafikverket arbetar i samverkan med andra aktörer för ett mer transporteffektivt samhälle och energieffektiv användning av transportsystemet. Trafikverket arbetar också för att transportsektorn utvecklas så att fordon, fartyg och flygplan blir mer energieffektiva och drivs med energi som är långsiktigt hållbar. På sikt kommer troligtvis en större del av vägtransporterna att drivas med elenergi.

För att nå målen krävs också nya styrmedel. De kan antingen beslutas nationellt av regering och riksdag eller internationellt. Det kan handla om krav på till exempel fordon, fartyg och flygplan eller om ekonomiska styrmedel.

I vår egen verksamhet arbetar Trafikverket för energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur. I det arbetet använder vi oss av Trafikverkets modell Klimatkalkyl och vi ställer också krav vid upphandlingar på minskning av klimatpåverkan. Du kan läsa mer om det via länkarna längre ner på sidan.

Trafikverket köper enbart förnybar el till den egna verksamheten. Det innebär att drift av vägar och järnvägar, exempelvis belysning, använder förnybar el. Även elen till våra vägfärjor är förnybar.

Trafikverkets arbete består av att:

  • genomföra egna åtgärder
  • samverka med andra aktörer för att genomföra åtgärder
  • utveckla och sprida kunskap
  • utarbeta och föreslå styrmedel på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Fyra huvudområden

Trafikverket har pekat ut fyra huvudområden (utan inbördes prioritetsordning):

  1. Transporteffektivt samhälle
  2. Energieffektivisering
  3. Förnybar energi
  4. Klimatneutral infrastruktur

Begränsad klimatpåverkan

Trafikverket har tagit fram ett kunskapsunderlag som beskriver möjligheter att nå mål och vad Trafikverket bidrar med. På följande länk kan du läsa dokumentet:

Trafikverkets kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan (Trafikverkets publikationsdatabas)