Traktor snöröjer enskild väg. Foto: Mostphotos

Vinterunderhåll och snöröjning av enskild väg

Enskilda vägar plogas av väghållaren. Här följer riktlinjer för vad du bör tänka på när du plogar.

En enskild väg bör normalt plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är cirka 8 centimeter. Vid större snöfall ska vägen plogas i två omgångar.

Ploga en körbana först

Vid plogning ska du först ploga en tillräckligt bred körbana så att trafiken kan komma fram. Därefter plogas hela körbanebredden, inklusive mötesplatser, parkeringsplatser och busshållplatser. Även vägskäl ska rensas från snö.

Ploga inte ut snö på större väg

Du får inte ploga ut snö på allmän väg. I princip får man inte ploga en mindre väg så att det uppstår problem för trafiken på en större väg. Det omvända är däremot tillåtet. Därför röjs inte de enskilda vägarnas anslutningar när allmänna vägar plogas. När du plogar en enskild väg får det bli en vall framför tomtutfarter och dylikt. Det är väghållaren på den mindre vägen som ska röja anslutningen till den större vägen.

Lägg vallarna utanför vägkanten

Snövallarna ska läggas utanför vägkanten för att undvika ojämn tjälbildning som kan orsaka lyftningar och tjälsprickor. Om vallarna inte kan läggas utanför vägbanan måste de forslas bort så snart som möjligt.

Det är inte tillåtet att ploga utanför vägkanten (så kallad överplogning).

Ta bort vallar på broar

När du plogar en bro ska snövallarna forslas bort så snart som möjligt, eftersom de alltid minskar utrymmet för trafiken. Dessutom medför smältvatten som fryser stor risk för mycket trafikfarlig halka på bron.

Plogning vid plankorsning och planskild korsning på enskild väg

När en entreprenör upptäcker fel vid plankors­ning eller järnvägsspår väg ska entreprenören kontakta Trafikverkets Trafikcentral på 0771-921 921. Vid fara larma istället via 112.

  • Spårområdet och 5 meter från närmaste räl får inte aktivt saltas. Syftet är att begränsa mängden salt inom spårområdet.
  • Snö får inte läggas upp så att bomdrivens funktion hindras.
  • Snö får inte läggas upp så att sikten mot tågen försämras.
  • Om anordnade plogfickor finns i anslutning till järnvägskorsningen ska avlämpning av snö från plogutrustningar ske på dessa.
  • Passage av plankorsningen ska ske skynd­samt med stor vaksamhet och plogen ska vara i ett läge så att skador på anläggningen undviks. Om möjligt ska plogen ställas så att snövallar och isklumpar inte lämnas inom spårområdet.
  • Röjning, isrivning etc. inom spårområdet sköts av Trafikverkets järnvägsunderhållsentreprenörer. Kontakta Trafikverkets Trafikcentral på 0771-921 921.
  • Planskild korsning där väg passerar över järnväg får inte snöröjas så att snö och is hamnar på underliggande spårområde.

Vallar ska inte skymma sikten

Se till att snövallar inte skymmer sikten i korsningar för trafikanter.