Ett vitt torp vid en smal grusväg i sommargrönska. Foto: Roland Magnusson, Mostphotos

Foto: Bo Maltanski, Trafikverket

Tillsyn och omprövning av bidragsrätt av enskild väg

Under året genomför vi tillsyn och omprövning av fortsatt rätt till statsbidrag av 2022 års omprövningsvägar.

Normalt utför vi tillsyn och omprövning utan att väghållaren deltar. Om du behöver råd och stöd om din enskilda väg är du alltid välkommen att kontakta din utredare på Trafikverket.

Kontroll bidragsrätt

Kontrollen syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen, vanligen fem år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls:

  • att det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv minst 1 km från en allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg
  • att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen.

Om vi kommer fram till att vägen inte längre har rätt till bidrag upphör statsbidraget till vägen, men vi betalar ut det här årets bidrag, om vi inte anger något annat.

Tillsynen omfattar kontroll av:

  • anslutning mot allmän väg
  • grusslitlager och beläggningsslitage
  • diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns
  • rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar
  • röjning och rengöring av broar
  • röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter i höjd.