Mål och syfte med statsbidrag

Här hittar du information om syfte och mål för Trafikverkets bidragsgivning och vilka förutsättningar det ger.

Syfte

 • Bidragsgivning till enskilda vägar ska stödja de transportpolitiska målen.

Mål

Bidraget ska

 • skapa ett transportsystem som tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov

 • skapa förutsättningar för att utforma ett transportsystem med hög transportkvalitet

 • skapa förutsättningar för att utforma transportsystemet med krav på god och hälsosam livsmiljö för alla

 • skapa ett transportsystem som är utformat för att undvika att någon dödas eller skadas allvarligt

 • ska underlätta tillgängligheten till transportsystemet.

Syftet och målen ger följande förutsättningar för att ge bidrag:

 • De ska underlätta boende i glesbygd.

 • De ska underlätta vägtransporter i områden där kostnaderna för dessa transporter hämmar utvecklingen av näringslivet.

 • Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter.

 • De ska säkra det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet.

 • De ska beakta och ta tillvara trafiksäkerhet och miljöintressen.

 • De ska ta hänsyn till barn och funktionshindrade.

Omprövning av bidragsrätt

Vart femte år är dags för omprövning av bidragsrätt samt tillsyn av er enskilda väg. Du får i början på omprövningsåret en vägdeklaration vilken utgör ett utdrag från vårt register. Uppgifterna ska bekräftas och eventuellt behöver ni komplettera med förändringar som skett. Dessa uppgifter kommer att ligga till grund för omprövning av bidraget.

Tillsyn av vägen sker utan att väghållaren blir kallad. Vid behov av råd och stöd om er enskilda väg är du alltid välkommen att kontakta er utredare på Trafikverket.