Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på järnväg rusar fram i öppna landskap.

Trafikverkets deltagande i Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Rådets uppdrag är förlängt med ytterligare fyra år till maj 2026.

Miljömålsrådet består av myndighetschefer för de 19 myndigheter som är viktigast i Sveriges arbete för att nå miljömålen. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana är medlem i rådet. Enligt uppdraget ska rådet verka för ökad myndighetssamverkan, men kan även lämna förslag till regeringen.

Miljömålsrådets årsrapport och förslag till regeringen

1 mars 2022 lämnade Miljömålsrådet över sin årliga rapport till regeringen. I den beskrivs verksamheten under 2021, vilken bedrivits i sju programområden. Tillsammans med rapporten lämnades totalt åtta förslag till regeringen. Vi har medverkat i arbetet med flera av förslagen. Läs mer om förslagen och vårt deltagande under respektive rubrik.

Programområdet Ramverk för nationell planering har arbetat fram ett förslag som Miljömålsrådet överlämnar till regeringen. Förslaget är att regeringen inrättar ett "Råd för samhällsplanering" som utgörs av myndighetschefer från de statliga myndigheter vars sakfrågor och ansvarsområden har stor betydelse för samhällsplaneringen. Rådet föreslås innehålla två funktioner: "Arena för samverkan mellan statliga myndigheter" och "Forum för dialog mellan planeringsaktörer."

Rådet för samhällsplanering och dess funktioner ska underlätta fortsatt och utökad samverkan och samhandling mellan de statliga myndigheterna och stärka relationen mellan de statliga myndigheterna och planeringsaktörer på kommunal och regional nivå. Rådets arbete ska bidra till att stärka förutsättningarna för olika aktörer att uppnå gemensamma nyttor och mål för att kunna hantera komplexa samhällsutmaningar som ingen aktör har rådighet eller förmåga att hantera ensam. 

Trafikverket har deltagit aktivt i framtagande och utformning av förslaget.

Utvecklad nationell planering i Sverige (Boverkets webbplats, sida om nationell planering, rapport och förslag till regeringen)

Syfte för programområdet Hållbar elektrifiering är att analysera hur elektrifieringen kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan. Miljömålsrådet lämnar fyra förslag till regeringen som tagits fram inom programområdet Hållbar elektrifiering. Förslagen är uppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektioner som berör efterfrågeflexibilitet och översyn av befintlig lagstiftning.

Programområdet har också resulterat i en rapport som analyserar hur elektrifieringen kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan.

Trafikverket har medverkat i både referensgrupp och styrgrupp. 

Framtidens elektrifierade samhälle (Energimyndighetens webbshop, rapport för nedladdning)

Ny analys från Energimyndigheten om hållbar elektrifiering (pressmeddelande)

Trafikverket leder programområdet Staten går före. Myndigheter och statliga bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet stor möjlighet att påverka och driva på utveckling som bidrar till att nå miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Programmet Staten går före nyttjar potentialen i att staten är drivande och går före med att använda nya eller förbättrade arbetssätt och lösningar.

Under 2021 lämnade Miljömålsrådet två förslag till regeringen från programmet Staten går före; etappmål för utsläpp från tjänsteresor samt beställarnätverk för att driva på utvecklingen av hållbart resande. Efter det har fokus legat på att ta fram goda exempel, flera pågående samverkansåtgärder och lärande kring systeminnovationer där både representanter från myndigheter, regioner och kommuner deltagit.

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014 och ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2026. Rådet består av chefer för 19 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet. Trafikverkets kontaktperson är Linus Karlsson.

Miljömålsrådet har prioriterat sju strategiska områden där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet. Trafikverket leder ett av dessa områden - Staten går före.

De sju programområdena:

  • Ramverk för nationell planering. Trafikverket deltar.
  • Staten går före. Trafikverket leder programmet och deltar i flera av programmets delar.
  • Styrmedel för hållbar konsumtion.
  • Hållbar elektrifiering. Trafikverket deltar.
  • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen. Trafikverket deltar.
  • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem.
  • Insatser för grön infrastruktur. Trafikverket deltar.