Tåg på järnväg rusar fram i öppna landskap.

Trafikverkets deltagande i Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Rådet har beslutat om inriktning och fokus för perioden 2022-2026.

Miljömålsrådet består av myndighetschefer för de 19 myndigheter som är viktigast i Sveriges arbete för att nå miljömålen. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana är medlem i rådet. Enligt uppdraget ska rådet verka för ökad myndighetssamverkan, men kan även lämna förslag till regeringen.

Programområden för perioden 2022-2026

I början av 2022 förlängde regeringen Miljömålsrådets uppdrag till maj 2026. Under 2022 har rådet format inriktning och fokus för kommande period och det finns tre programområden. Trafikverket deltar i ett av dessa: Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.

Sedan tidigare finns programområdet Ramverk för nationell planering och det kommer sannolikt fortsätta med en ny inriktning. Fler programområden kan läggas till.

Programområdet Ramverk för nationell planering har arbetat fram ett förslag som Miljömålsrådet överlämnar till regeringen. Förslaget är att regeringen inrättar ett "Råd för samhällsplanering" som utgörs av myndighetschefer från de statliga myndigheter vars sakfrågor och ansvarsområden har stor betydelse för samhällsplaneringen. Rådet föreslås innehålla två funktioner: "Arena för samverkan mellan statliga myndigheter" och "Forum för dialog mellan planeringsaktörer."

Rådet för samhällsplanering och dess funktioner ska underlätta fortsatt och utökad samverkan och samhandling mellan de statliga myndigheterna och stärka relationen mellan de statliga myndigheterna och planeringsaktörer på kommunal och regional nivå. Rådets arbete ska bidra till att stärka förutsättningarna för olika aktörer att uppnå gemensamma nyttor och mål för att kunna hantera komplexa samhällsutmaningar som ingen aktör har rådighet eller förmåga att hantera ensam. 

Trafikverket har deltagit aktivt i framtagande och utformning av förslaget.

Utvecklad nationell planering i Sverige (Boverkets webbplats, sida om nationell planering, rapport och förslag till regeringen)

Programområdet syftar till ökat kunskapsutbyte samt förbättrad samverkan och samordning av frågor där hälsa kan användas som drivkraft för att öka takten i miljöarbetet. Ett myndighetsnätverk och ett bredare nätverk av olika aktörer skapar en plattform för samverkan. Programområdet innehåller också två fördjupningsområden i form av samverkansåtgärder:

  • Data som drivkraft för miljörelaterad hälsa
  • Sociala konsekvensanalyser i miljömålsarbetet